คาดหลักสูตรใหม่เรียบร้อยก่อนเปิดเทอม

61

“ตวง”ชี้หลักสูตรใหม่เสร็จแน่ภายใน 3 เดือน
เพิ่มเนื้อหารักชาติ-รักประชาธิปไตยให้เด็ก สอดคล้องกับข้อสอบโอเน็ตใหม่
ไม่ต้องประชาพิจารณ์เพราะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมาก

วันนี้ (23 ก.พ.) นายตวง อันทะไชย
ประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับสภาขับเคลื่อนปฎิรูปประเทศ(สปท.)ว่า
ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีผู้แทนจาก สปช. สปท.และกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ร่วมเป็นกรรมการ
ซึ่งคณะกรรมการฯชุดนี้จะทำหน้าที่รวบรวมข้อเสนอของ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้มีการปฎิรูปการเรียนการสอน
โดยให้เพิ่มเนื้อหาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การรักชาติ ค่านิยมหลักคนไทย 12
ประการ และประชาธิปไตย ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยหลักสูตรใหม่จะเปลี่ยนโฉมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการประเมินต่าง ๆ
เช่น การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต
โครงการสอบประเมินผลนานาชาติ หรือ พิซา
เพราะการสอบเหล่านี้ต้องมีการออกข้อสอบให้ตรงกับเนื้อหาการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อสอบเช่นกัน

เพิ่มเพื่อน

“การตั้งคณะกรรมการชุดนี้
จะไม่ซ้ำซ้อนกับคณะทำงานด้านหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ศธ.ที่มีอยู่แล้ว แต่จะร่วมกันเติมเต็มหลักสูตรใหม่ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
สำหรับหลักสูตรฉบับใหม่
ผมอยากให้นำรูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์มาประยุกต์ใช้
เพราะเป็นประเทศที่มีระบบการจัดการศึกษาอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก
ส่วนการจัดทำประชาพิจารณ์ก่อนประกาศใช้หลักสูตรเพื่อทำความเข้าใจกับ
โรงเรียนและครูก่อนนั้น ผมมองว่าไม่จำเป็น
เพราะกระบวนการปรับหลักสูตรไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก
เพียงเพิ่มเติมเนื้อหาและการแนะแนวเข้าไปเท่านั้น
อย่างไรก็ตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานฉบับใหม่จะต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3
เดือน เพื่อให้ทันประกาศใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559” นายตวงกล่าว “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:38 น.