ที่ ศธ 04009/ว6658 ขอให้กรอกข้อมูลพนักงานราชการ (GEIS) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

494
ที่ ศธ 04009/ว6658 ขอให้กรอกข้อมูลพนักงานราชการ (GEIS) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ที่ ศธ 04009/ว6658 ขอให้กรอกข้อมูลพนักงานราชการ (GEIS) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่ด้วยพนักงานราชการ พศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ กำหนดให้ส่วนราชการ
รายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการ
บริหารพนักงานรชกร (คพร.) ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ
เข้าสู่ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (GEIS)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
และสำนักบริหารงานการศึกษาพิศษ กรอกรายละเอียดข้อมูลการจ้างพนักงานราชการในสังกัด ประจำปืงบประมาณ
w.ศ. ๒๕๖๓ โดยจัดทำข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Micosoft Excel (สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้จาก
เว็บไซด์ http://personnel.obec.go.th และจัดส่งไฟล์ไปให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทาง e-mail : [email protected] ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ หากไม่จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐนภายในวันที่กำหนดจะมีผลในการกำหนดกรอบพนักงานราชการในครั้งต่อไป

เพิ่มเพื่อน

 

ที่ ศธ 04009/ว6658 ขอให้กรอกข้อมูลพนักงานราชการ (GEIS) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ที่ ศธ 04009/ว6658 ขอให้กรอกข้อมูลพนักงานราชการ (GEIS) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑
โทร. o ๒๒๘๘ ๕๖๖๒

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

1.ขอให้กรอกข้อมูลพนักงานราชการ (GEIS) ปีงบประมาณ 2563 

ตัวอย่างการรายงานข้อมูลพนักงานราช-GEIS

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ