ด่วนที่สุด ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563

259
ด่วนที่สุด ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563
ด่วนที่สุด ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563

ด่วนที่สุด ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือเรื่อง ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference ถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กำหนดจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference  ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุมปฎิบัติการ DOC อาคารสพฐ.5 ชั้น 9

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ให้แก่สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนให้กับนักเรียนยากจน

เพิ่มเพื่อน

1.หนังสือแจ้ง สพท.

2.กำหนดการ

3.ปฏิทินการดำเนินงาน

4.แบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน

 

ด่วนที่สุด ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563
ด่วนที่สุด ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563

 

ด่วนที่สุด ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563
ด่วนที่สุด ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาจาก สพฐ.ค่ะ