advertisement

ว.22/2563 หลักเกณฑ์วิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชี เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

286

advertisement

ว.22/2563 หลักเกณฑ์วิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชี เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ว.22/2563 หลักเกณฑ์วิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชี เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

advertisement

ว.22/2563 หลักเกณฑ์วิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชี เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 สำนักงานก.ค.ศ.ได้มีหนังสือ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ถึง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ให้ทราบและถือปฏิบัติ  ซึ่งต่อมาตามหนังสือที่อ้างถึง 2 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยในข้อ 12 กำหนดว่าการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ แข่งขันได้ ในบัญชีอื่นให้เป็นไปตามเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดเท่านั้น

 

ก.ค.ศ.พิจารณาและมีมติ ดังนี้
1. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วยตามหนังสือที่อ้างถึง 1
2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยไม่บังคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

 

 

เพิ่มเพื่อน

advertisement

 

 

 

 

 

advertisement

 

 

 

 

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลว.22/2563 หลักเกณฑ์วิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชี เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  จาก ก.ค.ศ.