ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 18 ราย

67

ตามมติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๑๘ ราย ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

๑. ตามหลักเกณฑ์ ว ๑๗/๒๕๕๒ จำนวน ๒ ราย ดังนี้
    ๑.๑ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย
    ๑.๒ มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย
๒. ตามหลักเกณฑ์ ว ๑๓/๒๕๕๖ จำนวน ๑๖ ราย ดังนี้
    ๒.๑ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑๒ ราย
    ๒.๒ เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย
    ๒.๓ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ที่มา : http://www.otepc.go.th/index.php/news/66-2012-10-01-02-26-35/2012-10-01-02-26-43/1502-590229-1050