ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบทดสอบวัดความสามารถ ด้านภาษา-เหตุผล-คำนวณ

115

แบบทดสอบวัดความสามารถ

ที่มา : http://bet.obec.go.th/dlit/