การอบรมนำข้อมูลเข้าในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

185
การอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ และแผนระดับรอง และการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) วันที่ 13-14 มกราคม 2564
การอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ และแผนระดับรอง และการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
วันที่ 13-14 มกราคม 2564

การอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ และแผนระดับรอง และการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือ เรื่อง การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์และแผนระดับรองและการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ผ่านระบบ การประชุมทางไกล Video Conference ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์และแผนระดับรองและการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ระหว่างวันที่ 13 ถึง 14 มกราคม 2564 เวลา 9:00 น ถึง 16.30 น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.พัฒนาบุคลากรระดับเขตตรวจราชการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

2.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติแผนงานในระดับต่างๆการเขียนโครงการ XYZ model และสามารถใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนางานและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

1.แจ้งบุคลากรในสังกัดของท่านที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเกี่ยวกับระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติเข้าร่วมอบรมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 นถึง 16.30 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 3 ช่องทางหลัก คือ

www.obectv.tv
www.youtube.com/obectvonline
www.facebook/obectvonline

2.การอบรมผ่านระบบ Video Conference ครั้งนี้มีการจัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบออนไลน์ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมโดยให้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมและดำเนินการทดสอบก่อนเรียนออนไลน์ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

 

 

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล จาก สพฐ.