ศธ.เปิดทาง วิศวะ-วิทย์-เทคโนฯ สอบบรรจุครูได้

123

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทางให้ผู้เรียนจบปริญญาตรีสายวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สอบบรรจุครูได้ หวังรองรับการเรียนสะเต็มศึกษา
เตรียมปรับเกณฑ์ให้ใช้ได้ทันสอบบรรจุครูผู้ช่วยเดือนตุลาคมนี้
วันพฤหัสที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 13:00 น.

    วันนี้ (10 มี.ค.) ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ในฐานะโฆษก ศธ. เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รมช.ศธ. ได้หารือร่วมกับ
ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
ถึงนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆ เช่น
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม
และความรู้ด้านคณิตศาสตร์รวมเข้าด้วยกัน
ให้แก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
แต่ขณะนี้พบว่า ศธ.ยังขาดแคลนครูที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่จะเข้ามาสอนในวิชาที่รองรับแนวคิดสะเต็มศึกษา ดังนั้น
ที่ประชุมจึงมีมติแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบปริญญาตรีสาย
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สามารถเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วยได้เช่นเดียวกับผู้ที่จบทางด้านศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์

    ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการ
ก.ค.ศ.ไปปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกครู
ส่วนคุรุสภาก็ปรับปรุงการได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ไปสำรวจความต้องการครูในแต่ละสถานศึกษา
ทั้งนี้จะเร่งให้การปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ทันการสอบครูผู้ช่วยในเดือน
ตุลาคมนี้
เมื่อสอบบรรจุได้ระหว่างที่กำลังสอนอยู่จะมีการฝึกทักษะจิตวิทยาของความเป็น
ครู รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอน และมีการทดสอบจากการปฏิบัติงานจริง
หากภายใน 2 ปี ครูสามารถผ่าน 9 มาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด
คุรุสภาก็จะออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้
แต่หากไม่ผ่านก็สามารถต่อใบอนุญาตปฎิบัติการสอนชั่วคราวได้ 3 ครั้ง
ขณะเดียวกันจะให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สำรวจว่ามีการจัดการเรียนการสอนใน 3 สาขาวิชาดังกล่าวจำนวนเท่าใด
รวมถึงผู้ที่กำลังจะจบภายในปีนี้ด้วย
เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการรับสมัครครูผู้ช่วยต่อไป” โฆษก
ศธ.กล่าวและว่า ที่ประชุมยังพูดถึงการปรับค่าตอบแทนของครูให้สูงขึ้น
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนเก่งได้มาเป็นครูมากขึ้น
แต่ก็มีผู้มองว่าปัจจุบันเงินเดือนครูบรรจุใหม่
ก็อยู่ในระดับที่สูงอยู่แล้ว เมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา

    ต่อข้อถามว่า
การคัดเลือกผู้เข้ามาเป็นครูผู้ช่วยจะเกิดช่องว่างหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่
ผู้ที่จบทั้ง 3สาขานี้หรือไม่ ดร.ชัยยศ กล่าวว่า
เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการออกข้อสอบ
ซึ่งจะต้องทำให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ายไม่ให้เกิดการได้เปรียบหรือเสีย
เปรียบกัน ไม่ใช่เปิดช่องให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ามา
เพราะผู้ที่เรียนสายครูต่างก็ใช้ระยะเวลาเรียนมาหลายปี
ดังนั้นจะต้องไม่ปิดโอกาสของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง.“

อ่านต่อที่ : http://dailynews.co.th/education/384851