TEPE Online

141

TEPE Online

เลาะเลียบคลองผดุงฯ
ตุลย์ ณ ราชดำเนิน [email protected]

ดู
เหมือนว่า ผู้กุมนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ออกอาการเชื่อมั่นเกินร้อยในการนำระบบ TEPE Online (Teachers and
Educational Personnels Enhancement Based on Mission and Functional Areas
as Majors) ลงมาใช้ขับเคลื่อนในการพัฒนาครู เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ว่าเป็นระบบที่ดี

หลักการ ของระบบ TEPE Online คือ “พัฒนาครู
ก้าวสู่อนาคตชาติ ทุกคนเรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา” (Anyone, Anywhere,
Anytime) ที่ดำเนินการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
สามารถช่วยประหยัดงบฯ อบรมและเวลาของครู
ได้เรียนรู้พัฒนาด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาในพื้นที่ต่างๆได้เป็นอย่างดี

เพิ่มเพื่อน

เดิม
การอบรมครู
จะใช้นอกสถานศึกษาใช้เวลาไม่กี่วันและไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์มากนัก
หลายหลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของครู ระบบ TEPE Online
จึงน่าจะเป็นทางออกที่ดี ทำให้การอบรมมีความหมายมากขึ้น

สิ่งสำคัญ
ของระบบนี้จะเห็นชัดเป็นรูปธรรมตรงที่
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้ใช้เวลากับนักเรียน
มีเวลาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษามากขึ้น
ครูไม่ทิ้งห้องเรียนอย่างที่ผ่านมาแน่นอน

แต่จะถึงขั้นเข้าไปช่วยแก้
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน นี่ยังสงสัย
เนื่องจากสภาพปัญหานั้นย่อมมีความแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละงานและพื้นที่
มิอาจใช้สูตรสำเร็จอย่างใดได้

นอกจากนี้
มีการตั้งข้อสังเกตถึงการออกแบบหลักสูตร ควรมีความหลากหลาย
เพื่อให้มีความรู้กว้างขวาง รู้หลากหลาย สามารถวัดผลได้ มีคุณภาพจริง
มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงหาวิธีเพิ่มแรงจูงใจในการอบรมอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาให้เป็นระบบที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา รวมถึงการสอดแทรกเนื้อหา
ตั้งโจทย์ที่ท้าทายจากสถานการณ์จริงหรือจำลอง
เพื่อให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ หาทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ น่าจะต้องมี

ทราบ
ว่า สพฐ.เริ่มใช้ TEPE Online อย่างเต็มระบบ มาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558
ผ่านมาเกือบ 1 ปี ทั้งทาง
สพฐ.และรมช.ศธ.มั่นใจได้ถึงความก้าวหน้าและจะเป็นจุดเปลี่ยนของการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมได้เป็นอย่างดี

หากทำให้ระบบ TEPE Online เชื่อมโยงกับระบบบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเต็มรูปแบบ จักเป็นความสมบูรณ์ยิ่ง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า 23