แฉครูทิ้งเด็กเหตุแห่เรียน “โท-เอก” หวังอัพวุฒิชิงเก้าอี้ “ผู้บริหารร.ร.”

156

นายอดิศร เนาวนนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)นครราชสีมา
อดีตประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7 กล่าวถึงกรณีที่
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
มีนโยบายให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งของรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่
โดยต่อไปผู้ที่จะก้าวเข้ามาเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
ต้องผ่านประสบการณ์การบริหารในโรงเรียนขนาดเล็กก่อน
จากนั้นค่อยขยับมาโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.)จะต้องไปคิดเกณฑ์ว่าโรงเรียนขนาดเล็ก
ควรจะต้องมีมาตรฐานตำแหน่งอย่างไร เพราะมาตรฐานตำแหน่งในปัจจุบัน
จะเรียกผู้อำนวยการโรงเรียนเท่ากันหมด โดยจะไปเปรียบเทียบอิงกับกฎหมายเก่า
ที่กำหนดมาตรฐานและเรียกชื่อตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก ว่า
“ครูใหญ่” เรียกชื่อตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดกลางว่า “อาจารย์ใหญ่”
และเรียกชื่ออาจารย์โรงเรียนขนาดใหญ่ว่า “ผู้อำนวยการโรงเรียน” ว่า
ตนเห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว
โดยจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานประสบความสำเร็จ
อยู่ที่ผู้บริหารโรงเรียน แต่สิ่งที่อยากเสนอเพิ่มเติมคือ
นอกจากการคำนึงถึงประสบการณ์ในการบริหาร โดยไล่ตามขนาดของโรงเรียนแล้ว
อยากให้คำนึงถึงคุณสมบัติในการเข้าสู่ตำแหน่งในด้านอื่น ๆ ด้วย

“คุณสมบัติ
ของผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนในปัจจุบันต้องได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถาน
ศึกษา
ซึ่งจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูหรือป.บัณฑิต
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกทางการบริหารการศึกษา
ตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด
ทำให้ครูสายการสอนส่วนใหญ่แห่กันไปเรียนต่อสาขาการบริหารการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งจึงเปิดสอนปริญญาโท ปริญญาเอก
สาขาบริหารการศึกษาทั้งในสถานที่ตั้ง นอกสถานที่ตั้ง และหลายแห่ง
ผู้เรียนเรียนปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษาเพียง 1 ปีก็จบ
มีกระบวนการรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ กลายเป็นธุรกิจการศึกษา
ถึงขนาดโรงเรียนบางแห่ง ครูเกือบทั้งหมดจบปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา
ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ จะทำให้ระบบการศึกษายิ่งแย่ เพราะครูแทนที่จะมุ่งสอน
กลับไปเรียนเพื่อให้มีคุณสมบัติเพียงพอในการขึ้นเป็นผู้บริหาร
ขณะที่ปัจจุบัน
โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กต้องการผู้บริหารที่มีจิตวิญญาณความ
เป็นครู มีความรู้และ ความสามารถด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
สามารถนิเทศ แนะนำ หรือสอนเป็นตัวอย่างแก่ครูในโรงเรียนได้มากกว่า”
นายอดิศรกล่าว

เพิ่มเพื่อน

นายอดิศร กล่าวต่อว่า
ส่วนตัวจึงอยากให้มีการปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย
โดยเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียน ไม่จำเป็นต้องจบสาขาบริหารการศึกษาเท่านั้น
แต่ให้เป็นการได้รับการอบรมศาสตร์ทางการบริหารเพิ่มเติม
ขณะที่ระบบคัดเลือกผู้บริหารโรงเรียน
ไม่อยากให้มุ่งเน้นไปที่ผลการสอบคัดเลือกเพียงอย่างเดียว
อยากให้มีกระบวนการเสนอนโยบายในการบริหารต่อคณะกรรมการด้วยซึ่งควรจะต้องมี
ตัวแทนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนนั้นๆ ว่าจะมีเป้าหมาย วิธีการ
และการประเมินกับโรงเรียนที่ตัวเองประสงค์จะไปดำรงตำแหน่งนั้นอย่างไร
รวมถึงจัดกระบวนการพัฒนาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจริงๆ
ใครไม่ผ่านการอบรม ก็จะไม่ได้เข้าสู่ตำแหน่ง

ที่มา : MatichonOnline