advertisement

เปิดแล้ว!!! หลักสูตร อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ สำหรับครู ขั้นสูง วิทยาการข้อมูล เก็บชั่วโมง ว21 ได้

579

advertisement

เปิดแล้ว!!! หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง วิทยาการข้อมูล เก็บชั่วโมง ว21 ได้
เปิดแล้ว!!! หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง วิทยาการข้อมูล เก็บชั่วโมง ว21 ได้

advertisement

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขอแนะนำหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง วิทยาการข้อมูล (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Data Science) สำหรับผู้สอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) หรือผู้สอนรายวิชาอื่นที่สนใจ ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มาให้คุณครูที่สนใจพัฒนาตนเอง ซึ่งคุณครูสามารถนำไปนับชั่วโมงการพัฒนาตนเองตาม ว21 ได้ โดยจะเปิดรับสมัครและอบรมวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 8 เมษายน 2564

เปิดแล้ว!!! หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง วิทยาการข้อมูล เก็บชั่วโมง ว21 ได้
เปิดแล้ว!!! หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง วิทยาการข้อมูล เก็บชั่วโมง ว21 ได้

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร
เป็นหลักสูตรสำหรับผู้สอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) หรือผู้สอนรายวิชาอื่นที่สนใจ ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม ภายในหลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

1. แนะนำหลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4TPlus)

2. แนะนำวิทยาการข้อมูล

3. การรวบรวมและประมวลผลเบื้องต้น

4. การเตรียมข้อมูล

5. Machine Learning และความสัมพันธ์กับวิทยาการข้อมูล

เพิ่มเพื่อน

advertisement

6. การวิเคราะห์ข้อมูล

7. Python for Data Science

8. Data Storytelling

จำนวนชั่วโมงเรียน
16 ชั่วโมง

advertisement

เกณฑ์การผ่านการอบรม
มีคะแนนรวม 80% ขึ้นไป(ทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
1. เป็นครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ

2. เป็นศึกษานิเทศก์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

3. มีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาและทำกิจกรรมต่างๆ ในระบบการอบรม จนจบหลักสูตร

4. ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (C4T) มาแล้ว

5. ควรมีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น
ผู้ที่จะเข้าศึกษาเนื้อหานี้ได้ต้องผ่านการทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และทำแบบทดสอบนี้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

สมัครเข้าอบรม คลิกที่นี่!!!

 ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)