อนุมัติย้ายและแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 296 ราย

78

อนุมัติย้ายและแต่งตั้ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 296 ราย

จากการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 12/2558
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558
ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ซึ่งคำนึงถึงหลักการใช้กำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยพิจารณาถึงโครงสร้าง อัตรากำลัง
และปรับขนาดกำลังคนในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาให้เหมาะสมกับภาระงาน
ไม่กระจุกตัวอยู่ที่เขตพื้นที่การศึกษาขนาดใหญ่
รวมทั้งเพื่อให้การพิจารณาการย้ายมีความคล่องตัวและยืดหยุ่น
สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น
โดยไม่กระทบสิทธิของผู้ดำรงตำแหน่งเดิม นั้น

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า
ในการประชุมครั้งนี้
ที่ประชุมจึงได้อนุมัติย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 296 ราย ได้แก่
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 226 ราย
และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 70 ราย
ตามที่ สพฐ.เสนอ
เพื่อเป็นการเกลี่ยอัตรากำลังในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความเหมาะสม
และเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ

เอกสารแนบ

1. ไฟล์ที่ 1
2. ไฟล์ที่ 2
3. ไฟล์ที่ 3
4. ไฟล์ที่ 4
5. ไฟล์ที่ 5

ที่มา : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300