หน้าแรก HILIGHT ขอรับเงิน กบข. คืนได้อย่างไร? เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพแล้ว

ขอรับเงิน กบข. คืนได้อย่างไร? เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพแล้ว

579
ขอรับเงิน กบข. คืนได้อย่างไร? เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพแล้ว
ขอรับเงิน กบข. คืนได้อย่างไร? เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพแล้ว

ขอรับเงิน กบข. คืนได้อย่างไร? เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพแล้ว

สมาชิก กบข. เมื่อต้องออกจากราชการ ด้วยเหตุเกษียณอายุ ลาออก ให้ออก โอนย้ายไปยังหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่น เสียชีวิต หรือออกจากราชการด้วยเหตุต่าง ๆ จะถือว่าสิ้นสุดการเป็นสมาชิก กบข. อัตโนมัติ
และจะต้องทำเรื่องขอรับเงินคืนจาก กบข. โดยวิธีการ และขั้นตอนเป็นอย่างไรนั้น มาอ่านกันเลย
การทำเรื่องขอรับงินคืนจาก กบข. สมาชิกและทายาทของผู้ที่เสียชีวิต จะต้องติดต่อหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อทำเรื่องขอรับเงินคืน ซึ่งเอกสารในการขอรับเงินจะเป็นดังนี้

กรณีสมาชิกออกจากราชการ
แบ่งวิธีการขอรับเป็น 2 กรณี คือ
กรณีมีสิทธิรับบำเหน็จ รับเบี้ยหวัด หรือไม่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ
รวมไปถึงการโอนย้ายไปหน่วยงานส่วนท้องถิ่น จะต้องใช้เอกสารดังนี้
1. แบบ กบข. รง 008/1/2555
2. สำเนาคำสั่งออก พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(กรณีเลือกโอนเงินเข้าบัญชี)
กรณีมีสิทธิรับบำนาญจากภาครัฐ จะต้องใช้เอกสารดังนี้
1. แบบ กบข. รง 008/1/2555
2. สำเนาคำสั่งออก/ประกาศเกษียณ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
รับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาหนังสือการสั่งจ่ายบำนาญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(กรณีเลือกโอนเงินเข้าบัญชี)

เพิ่มเพื่อน

advertisement

หากสมาชิกเป็นข้าราชการที่ถ่ายโอนไปตามการกระจายอำนาจฯ
ไปท้องถิ่น จะมีเอกสารที่ต้องนำส่งเพิ่มเติมคือ แบบคำนวณ บท. 4 พร้อม
เจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง และ สมุดประวัติ /ก.พ.7 ฉบับจริง
สมาชิกเตรียมเฉพาะสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเท่านั้น และกรอก
แบบขอรับเงินคืน แบบ กบข. รง 008/1/2555 ในส่วน “สำหรับผู้ยื่นคำขอ”
ส่วนเจ้าหน้าที่หน่วยงานจะ ลงชื่อในส่วน “ลงชื่อพยาน” และดำเนินการใส่
ข้อมูลในส่วนของ “สำหรับส่วนราชการ” และจัดเตรียมเอกสารแนบต่างๆ
จัดส่งมายัง กบข.
สำหรับสมาชิกที่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ สามารถทำเรื่องขอ
รับเงินคืนจาก กบข. ผ่านระบบ e-fling หรือให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานทำ
ผ่านระบบ e-pension ได้เลย ถ้าทำผ่านระบบดังกล่าวแล้วไม่ต้องกรอก
เอกสารการขอรับเงินคืนและส่งเอกสารใดๆ มายัง กบข.

advertisement

กรณีสมาชิก กบข. เสียชีวิต
ผู้ที่สามารถทำเรื่องขอรับเงินคืนจาก กบข. คือ ทายาทโดยธรรม
หรือผู้จัดการมรดก สำหรับทายาทโดยธรรม จะต้องเป็นทายาทที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนผู้จัดการมรดก
เป็นทายาทที่ระบุในพินัยกรรม หรือตัวแทนทายาท ไปร้องต่อศาลขอแต่งตั้ง
เป็นผู้จัดการมรดกในการรับเงินคืน ซึ่งวิธีการขอรับมี 2 กรณี คือ
กรณีทายาทโดยธรรม จะต้องใช้เอกสารดังนี้
1. แบบขอรับเงินคืน กบข. รง 008/2/2562
2. แบบ ปค 14 ของทางราชการ (ทายาททุกคน) โดยไปสอบปากคำ
ที่ อำเภอ/เขต พื้นที่ของสมาชิก กบข. ที่เสียชีวิต
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(กรณีเลือกวิธีโอนเงิน)
4. สำเนาทะเบียนสมรส พร้อมคู่สมรสรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาใบมรณบัตร
6. หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
กรณีผู้จัดการมรดก จะต้องใช้เอกสารดังนี้
1. แบบขอรับเงินคืน กบข. รง 008/2/2562
2. คำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก ฉบับเจ้าหน้าที่ศาลรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมผู้จัดการมรดกรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาใบมรณบัตร
5. หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
เงิน กบข. จะเป็นสิทธิตามกฎหมายของสมาชิก กบข. เท่านั้น
จึงไม่สามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ สมาชิก กบข. จึงต้องดำเนินการ
ขอรับเงินคืนด้วยตัวเอง

กบข.
กบข.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจากคอลัมน์ Money Buddy โดยศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน กบข.

วารสาร กบข. ฉบับเดือนมีนาคม 2564
สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3biGhaT

advertisement