ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 1/2559

121

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
1/2559


พล.อ.ดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันศุกร์ที่
1 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม

โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นพ. ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะกรรมการ เข้าร่วมประชุม


รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการฯ

เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า เป็นการประชุมร่วมกันครั้งแรก
โดยได้หารือถึงแนวทางการทำงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
ซึ่งจะมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการแทน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาที่ยุบเลิกไปตามคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา

ที่ประชุมจึงได้เตรียมการเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องนี้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
ในฐานะประธาน กศจ. ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference)
ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายนนี้ เวลา
9.30 น. ที่กระทรวงมหาดไทย

นอกจากนี้
จะมีการจัดทำ
คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ.
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

มีการอธิบายที่มาที่ไปของคำสั่ง คสช.
รวมทั้งอำนาจภาระหน้าที่ในการทำงานแทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปการศึกษาที่จะทำให้การศึกษามีประสิทธิภาพสูงขึ้น

สำหรับคู่มือการปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่านนั้น
สำนักงาน
ก.ค.ศ.กำลังพิจารณานำไปปรับปรุงแก้ไขใหม่เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง
เช่น การย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเรียกบรรจุครูผู้ช่วย เป็นต้นส่วนประเด็นการได้มาของกรรมการใน กศจ.ทั้ง 22
คน
ที่ประชุมได้เห็นชอบรายชื่อ
ผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่ง
บัญชีรายชื่อนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้
เพราะต้องนำไปหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน

เพิ่มเพื่อนสำหรับวิธีการได้มาของคณะกรรมการที่เหลืออีก 7 คนใน กศจ.
คือ


ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น 2
คน,


ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น
2
คน และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน
3 คนนั้น

ได้มีการเสนอรายชื่อมาแล้ว
ซึ่งก็ต้องนำไปหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไปเช่นเดียวกัน
จากนั้น
จึงจะแต่งตั้งในคำสั่ง
กศจ. ทั้ง 76 ฉบับต่อไป


ต่อข้อถามวาระการดำรงตำแหน่งของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้น 


ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า
ได้กำหนดไว้คราวละไม่เกิน 2 ปี
แต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็น 2 วาระติดต่อกัน
อาจจะเป็นคนเดิมหรือคนใหม่ก็ได้ภาพ
: ยุทธพงศ์
เลือกกลั่นดี


ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวด้วยว่า
ภายหลังได้ประชุมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดเสร็จสิ้นแล้ว
คาดว่าจะเริ่มประชุม กศจ.
ครั้งแรกของแต่ละจังหวัดได้ภายในกลางเดือนเมษายน 2559

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 151/2559