เผย ป.1 อ่าน-เขียนไม่ได้ยอดลดลงเหตุยากจน-ย้ายถิ่น-ครูขาดความรู้

83

นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้ดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยตั้งเป้าหมายระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ 100%
โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2558
ซึ่งได้สำรวจการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 เมื่อเดือนสิงหาคม 2558
พบว่ามีเด็กที่อ่านไม่ออก 7.37% เขียนไม่ได้15.51% โดย
สพฐ.ส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
และสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบแจกลูกสะกดคำและส่งเสริมแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : บีบีแอล)
จัดทำแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย “ทำอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้”
ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หรืออีบุ๊กเผยแพร่ให้ครูได้นำไปใช้ผ่านทางโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ดีแอลไอที)
เพื่อช่วยในพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนเพื่อลดปัญหาการอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้

         
ทั้งนี้หลังจากดำเนินการในรูปแบบต่างๆล่าสุดเดือนมกราคม 2559
ได้เก็บข้อมูลอีกครั้งพบว่านักเรียน ป.1 ที่อ่านไม่ออกลดลงเหลือ4.04%
เขียนไม่ได้เหลือ 6.15% ซึ่งถือว่าลดลงตามลำดับ
แต่ก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ ต้องปลอดเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 100%

         
“ส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้และภาคเหนือ สาเหตุหลายปัจจัย เช่น
นักเรียนมีปัญหาครอบครัวทั้งความยากจน การย้ายถิ่นฐาน
ขณะที่ครูอาจจะมีภาระมากหรือเป็นครูบรรจุใหม่หรือจบไม่ตรงวุฒิ
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอนการวัดและประเมินผล
รวมถึงขาดสื่อและนวัตกรรมที่หลากหลาย สพฐ.พยายามแก้ไขอยู่” นายการุณ
กล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก