ต้องอ่านด่วนที่สุด (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔

199

-ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในวิชาชีพครูต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กําหนดเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีศักยภาพและความสามารถตรงตามความต้องการ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู

– การสรรหาคัดเลือกและบรรจุครูใหม่ ให้เปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานของรัฐ ด้วยระบบสัญญาจ้าง และได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรวมทั้งสิทธิประโยชน์ไม่ต่ํากว่าการเป็นข้าราชการ

เพิ่มเพื่อน

– การดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ให้เปลี่ยนมาเป็นระบบการสรรหาและคัดเลือกโดยกรรมการสถานศึกษา ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่งไม่เกิน ๔ ปีและมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาหากได้รับการคัดเลือก หากพ้นวาระการดํารงตําแหน่งหรือมิได้อยู่ในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ให้กลับมาเป็นครูผู้สอนเช่นเดิม

– ระบบการพัฒนาผู้บริหาร ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้บริหาร ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และสามารถทดสอบ วัดและประเมินทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อยกระดับสมรรถนะของวิชาชีพครูให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับที่สูงขึ้น

– เงินเดือน ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามผลงานและความสามารถ และมีระบบสัญญาจ้าง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต้องไม่น้อยกว่าที่ข้าราชการได้รับ ซึ่งมิได้ขึ้นอยู่กับบัญชีเงินเดือนข้าราชการ เพื่อให้สามารถเลือกครูที่เก่งเข้ามาสอนหรือเลือกผู้บริหารที่มีความสามารถเข้ามาบริหาร

อ่าน : (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ ที่นี่

ที่มา : https://www.facebook.com/ThaiEduPlan 4 เม.ย. 2559