แผนการศึกษาชาติประชาชนต้องมีส่วนร่วม

100

แผนการศึกษาชาติประชาชนต้องมีส่วนร่วม


สกศ.ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเขียนแผนการศึกษาชาติ
ชี้ให้ประชาชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดทำ
เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดการศึกษาเหมาะสมกับท้องถิ่น


    วานนี้ (6 เม.ย.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) เปิดเผยว่า
เนื่องจากขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)กำลังดำเนินการเพื่อปฏิรูประบบการ
ศึกษาในภูมิภาค
โดยให้จังหวัดมีส่วนในการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของตัวเอง
ซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องกับแนวคิดที่ สกศ.กำหนดไว้
โดยมีการจัดทำแผนการศึกษาของประเทศ และจะลงลึกในกลุ่มจังหวัด
ซึ่งขณะนี้ได้มีการปฏิรูปบุคลากร การบริหารจัดการ
และมีการกำหนดทิศทางการปฏิรูปประมาณ 10 กว่าประเด็นที่
รมว.ศึกษาธิการได้วางแนวทางไว้แล้ว
และแต่ละจังหวัดจะต้องไปวางทิศทางการจัดการศึกษาของตัวเอง

เลขาธิการ สกศ.กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ สกศ.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ(Focus
Groups)การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564) ใน 4
จังหวัด คือ เชียงราย อุดรธานี สงขลา และสมุทรสงคราม เสร็จเรียบร้อยแล้ว
และจะมีการประชาพิจารณ์ระดมความคิดเห็นอีก 4 ครั้ง ที่จังหวัดขอนแก่น
เชียงใหม่ ชลบุรี และสุราษฏร์ธานี ในช่วงหลังสงกรานต์
โดยจะเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ต่อไป

    “ในอดีตในการลงไปทำประชาพิจารณ์ระดมความคิดเห็นจะลงไปเพียงครั้งเดียว
ซึ่งผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้ จึงให้ลงไปประชุมเชิงปฏิบัติการก่อน
เพื่อจะได้ทราบว่าแต่ละพื้นที่ต้องการจัดการศึกษาแบบไหน
เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาเขียนเป็นแผนฯแต่หากทำรูปแบบเดิมก็จะได้แต่ความเห็น
ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
แต่ถ้าลงไปจัดประชุมและนำไปประชาพิจารณ์จะได้ทราบว่าแต่ละพื้นที่ต้องการ
อะไร ซึ่งเป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคได้อย่างดี“

อ่านต่อที่ :  เดลินิวส์ วันพุธที่ 6 เมษายน 2559 เวลา 14:54 น.

อ่านที่นี่(ร่าง)กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔