สพฐ.ยกระดับโรงเรียนคณิต-วิทย์สอนสะเต็มศึกษา 2,250 แห่งพ.ค.นี้

164

เมื่อวันที่ 5 เมษายน นายการุณ
สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)
เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาโดย
กำหนดให้เป็นโครงการสำคัญด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ระดับประเทศใน
ส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง
และกำหนดให้การจัดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาครอบคลุมโรงเรียนทั่ว
ประเทศ

          โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขตทั่วประเทศ
แบ่งเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 183 เขต
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 42 เขต
จะต้องมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจัดการศึกษาสะเต็มศึกษาเขตละ 10 โรงเรียน
เท่ากับว่าจะมีโรงเรียนขับเคลื่อนเรื่องสะเต็มศึกษาจำนวน 2,250
โรงเรียนทั่วประเทศ โดยจะเป็นโรงเรียนประชารัฐ
และโรงเรียนยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสพฐ.

เพิ่มเพื่อน

         
“การขับเคลื่อนเรื่องสะเต็มศึกษาจะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559 โดยนำหลักการจัดการศึกษาและรูปแบบกิจกรรมต่างๆ
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ไปใช้
และในเดือนพฤษภาคม
จะเริ่มต้นจัดอบรมครูแกนนำระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน 3 วิชาหลัก
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
โดยมุ่งสร้างแรงบันดาลใจเรื่องดังกล่าวให้แก่บุคลากรสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่
การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

         
นายการุณ กล่าวต่อว่า
ในส่วนการฝึกอบรมจะเป็นระบบออนไลน์ผ่านระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน หรือ ทีอีพีอี ออนไลน์
ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับสสวท.
เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปจัดการ
เรียนการสอนให้เด็กได้อย่างมีคุณภาพ

          ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก