ร่างระเบียบใหม่การลาขรก.ศธ.

41

ศธ.ยกร่างระเบียบใหม่ การลาไปเรียนต่อ ฝึกอบรม หรือทำวิจัยของข้าราชการ
ย้ำเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเกิดประโยชน์กับราชการจริง ด้านปลัด
ศธ.แจงระเบียบเดิมมีบางข้อความไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานวิจัย

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้
ตนได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เพื่อหารือถึงการปรับแก้ระเบียบ
ศธ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2538
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2547 โดยเปลี่ยนชื่อเป็น ร่างระเบียบ
ศธ.ว่าด้วยการลาไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรมดูงาน และปฏิบัติการวิจัย
ภายในประเทศ พ.ศ….
ซึ่งการปรับแก้ครั้งนี้จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม
รวมทั้งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ครอบคลุมไปถึงการลาไปศึกษาดูงาน ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยด้วย
ที่มาของการแก้ระเบียบดังกล่าวไม่ได้มีปัญหาหรือข้อร้องเรียนใดๆ
แต่ทำเพื่อให้ระเบียบการลาไปอบรม ลาศึกษาต่อ หรือลาทำงานวิจัยของข้าราชการ
มีข้อกำหนดต่างๆ ที่เข้มข้นและชัดเจนมากขึ้น
และเพื่อให้เกิดมั่นใจว่าการลาดังกล่าวเกิดประโยชน์กับกับทางราชการจริง

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
ไปทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีองค์ประกอบกรรมการที่มาจากฝ่ายต่างๆ
ให้ครอบคลุมเรื่องศึกษาตลอดชีวิตตามนโยบายรัฐบาล
ไม่ใช่เฉพาะการศึกษาในระบบเพียงอย่างเดียว
โดยจะต้องนำกลับมาให้ที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป
ขณะเดียวกันที่ประชุมยังตกลงกันว่า
ต่อไปหากองค์กรหลักใดจะมีการปรับแก้ระเบียบภายในหรือกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องนำเข้าหารือในที่ประชุมองค์กรหลักเพื่อพิจารณารายละเอียดร่วมกันด้วย

เพิ่มเพื่อน

ด้าน นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ศธ. กล่าวว่า
การปรับแก้ระเบียบการลาครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบของ
ก.พ.ที่เพิ่งออกมาใหม่ โดยระเบียบเดิมของ
ศธ.ที่ใช้อยู่ยังมีบางข้อความที่ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมถึงการลาไปปฏิบัติ
งานวิจัย ดังนั้นจึงต้องทำให้ชัดเจน โดยเฉพาะการลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ซึ่งมีผู้ทักท้วงว่ากำหนดระยะเวลา 3 ปี
อาจจะไม่เพียงพอสำหรับสาขาที่ต้องใช้องค์ความรู้มาก
ดังนั้นจึงต้องมีการปรับแก้ โดยให้กลับไปดูรายละเอียดให้ครบ
รวมถึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์ สำหรับผู้ที่ลาไปศึกษาต่อจะต้องกลับมาชดใช้
โดยกลับมาทำงานให้ราชการเป็นเวลาเท่ากับที่ลาไปศึกษาต่อ
หรือชดใช้เป็นเงินสองเท่าจากเงินเดือนที่ราชการจ่ายให้
หากไม่กลับมาทำงานหรือไม่ใช้เงินคืนก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย
โดยหลักเกณฑ์การลาใหม่จะใช้เฉพาะข้าราชการพลเรือนในสังกัด ศธ.
ไม่รวมครูผู้สอนและอาจารย์ซึ่งมีระเบียบของตนเองรองรับอยู่แล้ว
ส่วนกรณีการลาไปศึกษาต่อต่างประเทศก็จะต้องมาดูรายละเอียด
โดยการปรับหลักเกณฑ์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีทันตแพทย์หญิงของมหาวิทยาลัย
มหิดลที่หนีทุน แต่เป็นการปรับเพื่อให้มีความเหมาะสมและเข้มข้นมากขึ้น.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์