แชร์ด่วน! 50วิชาเอก 48,374 อัตรา ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูทันที

60

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0503(5) ว 421 ลงวันที่ 4 เมษายน 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาทางด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี(หลักสูตร 5 ปี)

มีรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับ

คือจำนวนอัตราเกษียณอายุราชการแต่ละหน่วยงาน ปีพ.ศ.2559-2568 เพื่อบรรจุนักศึกษาทุนโคงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำแนกตามสาขาวิชาเอก ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา