ข่าวดีลูกหนี้ ออกพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564

339

 

ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ย 2564-01
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ย 2564-01

ข่าวดีลูกหนี้ ออกพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564

เพิ่มเพื่อน
ข่าวดีลูกหนี้ ออกพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564

– อัตราดอกเบี้ยที่ไม่ได้กำหนดไว้โดยนิติกรรม ให้ปรับลดจากอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นร้อยละ 3 ต่อปี (แก้ไขมาตรา 7)
– อัตราดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัด โดยปรับลดจากร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นร้อยละ 5 ต่อปี (หรือเท่ากับให้คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี) (แก้ไขมาตรา 224) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันนี้ (11 เมษายน 2564)
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ย 2564
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ย 2564
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ย 2564
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ย 2564
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ย 2564
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ย 2564
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ย 2564
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ย 2564
ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564 จากเว็บไซต์ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/