สกศ.น้อมรับเสียงวิพากษ์ ปรับทิศแผนการศึกษาชาติ โฆษก สกศ.ระบุ ข้าราชการครูสามารถสมัคร เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานของรัฐได้เพื่อให้ได้รับเงินเดือนสูงขึ้น

113

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ในฐานะโฆษกสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า สกศ.
ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ต่าง ๆ
ในการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในระดับฐานรากการศึกษานำมาจัดทำแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ใน 4 ภูมิภาค คือ จังหวัดเชียงราย อุดรธานี สงขลา
และ สมุทรสงคราม
ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
โดยเฉพาะแนวทางการปฏิรูปบุคลากรการบริหารจัดการในแต่ละจังหวัด
เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่


โฆษก สกศ. กล่าวว่า เสียงตอบรับจากข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ความสนใจมากใน 5 ประเด็นสำคัญคือ
1.การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา
2.การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.การสรรหาคัดเลือกและบรรจุครูใหม่ 4.การดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และ
5.เรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทนเป็นไปตามผลงานและมีระบบสัญญาจ้าง
อย่างไรก็ตาม
แนวคิดสำคัญของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาควรมีความคล่องตัวและครูยังเป็น
ข้าราชการต่อไป
และสามารถสมัครเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานของรัฐที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบ
แทนที่สูงกว่าได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ร่างดังกล่าว
ยังไม่ได้นำเสนอ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
แต่เป็นข้อเสนอที่ร่างจากคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านจัดทำแผนการศึกษาแห่ง
ชาติ สภาการศึกษา ที่มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ เป็นประธานฯ
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม สกศ.
จะนำข้อคิดเห็นมาปรับเป็นร่างที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ซึ่งจะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสภาการศึกษาพิจารณาต่อไป

“ร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564
ยังไม่ถือเป็นข้อยุติ เพราะยังต้องรับฟังการประชาพิจารณ์ระดมความคิดเห็นใน 4
ภูมิภาค ที่จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี
ในช่วงหลังสงกรานต์นี้
เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับแก้เพิ่มเติมสาระในร่างกรอบทิศทางแผน
การศึกษาฯ ฉบับใหม่ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดของแผนพัฒนาการศึกษาฯ อีกครั้ง” ดร.สมศักดิ์ กล่าว

ที่มา : Facebook แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574