ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน โดย ดร.ดำรงค์ ชลสุข

82

ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน โดย ดร.ดำรงค์ ชลสุข


การศึกษาไทย

ผู้เขียนดร.ดำรงค์ ชลสุข อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี
ที่มามติชนรายวัน
เผยแพร่18 เม.ย. 59

1.ผู้บริหารสถานศึกษา

2.ครู บุคลากรทางการศึกษา และพ่อแม่ (ผู้ปกครอง)

3.หลักสูตร

4.บรรยากาศโรงเรียน

ก่อน
ที่จะกล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาสู่การปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน
ผู้เขียนขอย้อนถึงการที่รัฐบาลได้จัดตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
(สปท.) ขึ้น ก็เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว พุทธศักราช 2557 มาตรา
31 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์
และจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่างๆ ได้แก่ การเมือง
การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

การ
ปกครองท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน
การพลังงาน สังคม กีฬา ศิลปวัฒนธรรมการศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม รวมแล้วเป็น
11 ด้านใหญ่ๆ

ผู้
เขียนในฐานะที่เป็นประชาชนชาวไทยคนหนึ่ง ซึ่งสนใจด้านการศึกษา
จึงขอนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาต่อผู้อ่านและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยว
ข้อง ดังต่อไปนี้

จาก
ภาพจะเห็นว่ารถโรงเรียน (SCHOOL BUS)
จะเดินทางไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ต้องมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ได้แก่
คนขับรถซึ่งหมายถึงรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงอันประกอบด้วยปลัดกระทรวง
และซี 11 ในกระทรวงศึกษาธิการ และล้อรถ 4 ล้อ ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา
2) ครู-บุคลากรทางการศึกษา-พ่อแม่นักเรียน 3) หลักสูตร และ 4)
บรรยากาศโรงเรียน
นอกจากนั้นการขับเคลื่อนครั้งนี้ยังมีปัจจัยนอกมาเกี่ยวข้องอีก 4 ปัจจัย
ได้แก่ ก) การเมือง ข) ประชากร ค) กฎหมาย และ ง) เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำหรับแต่ละปัจจัยที่เป็นแรงขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) มีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

1.ผู้บริหารสถานศึกษา : ควรดำเนินการดังต่อไปนี้

1.1
จัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งอย่างเป็นระบบ ครบวงจร
และต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มเข้ารับตำแหน่งระหว่างปฏิบัติงาน
โดยวิธีการที่ทันสมัย เช่น สัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทั้งภายในและนอกประเทศ
การพัฒนาควรเน้นทักษะ 3 ด้านให้ครบ คือ
ทักษะด้านการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ สั่งการ และแก้ปัญหา (Conceptual
Skill) ทักษะด้านคน (Human Skill) และทักษะด้านเทคนิคเชี่ยวชาญเฉพาะ
(Technical Skill)

1.2 ปรับปรุงระบบ กระบวนการสรรหา และแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยยึดหลักระบบคุณธรรม (Merit System)

เพิ่มเพื่อน

1.3 พิจารณาดำเนินการปรับระดับตำแหน่งของรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาให้เท่าเทียมกับศึกษานิเทศก์

1.4 กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษาไม่เกิน 2 ปี แล้วมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน (Rotation)

1.5 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

1.6

ลงโทษผู้บริหารสถานศึกษาที่ทุจริตประพฤติมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่อย่างเฉียบ
ขาดและรุนแรง เช่น จำคุก ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นต้น

1.7

ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู หากละเว้นไม่ปฏิบัติตามให้ถือเป็นโทษทางวินัยด้วย

1.8
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้สอนแนะนำงาน (Coaching) และเป็นพี่เลี้ยง
(Mentors) แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ

2.ครู บุคลากรทางการศึกษา และพ่อแม่ (ผู้ปกครอง)

2.1
ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน (Role Model) ด้านจริยธรรม
มีความสามารถในการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนให้ทันสมัย
รู้และเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการศึกษาแห่งชาติ นำหลักสูตรไปใช้ได้
จัดทำข้อสอบและแบบทดสอบได้ ประเมินผลการเรียนของนักเรียนได้
เลือก-สร้าง-จัดทำอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนได้
ครูต้องรักและเอาใจใส่ดูแลนักเรียนเสมือนลูกของตนเอง
แก้ปัญหาการเรียนของนักเรียนได้
ประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนได้
ครูต้องผ่านการอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบครบวงจร
และที่สำคัญการเลื่อนวิทยฐานะของครู
ให้พิจารณาจากผลการทำงานโดยยกเลิกการประเมินจากเอกสารทางวิชาการที่ครูทำ
ขึ้นเอง

2.2
ให้สวัสดิการและขวัญกำลังใจแก่ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา เช่น
จัดให้มีการทำงานล่วงเวลาโดยสามารถเบิกจ่ายเงินได้ จัดบ้านพัก
จัดอาหารกลางวันราคาถูก จัดรถสวัสดิการรับส่ง และส่งเสริมให้ครูอัตราจ้าง
ลูกจ้าง สามารถสอบบรรจุเป็นพนักงานข้าราชการได้

2.3
สำหรับพ่อแม่ (ผู้ปกครอง) นั้น
โรงเรียนหรือสถานศึกษาควรเชิญพ่อแม่ของนักเรียนเข้าร่วมประชุมโรงเรียน
พ่อแม่ต้องเป็นติวเตอร์ (Tutor) แก่ลูกของตนเองได้
พ่อแม่ต้องควบคุมการทำงานบ้าน
และการไป-กลับระหว่างบ้าน-โรงเรียนให้ตรงตามเวลา
ตลอดจนควบคุมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ และเล่นอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ที่บ้าน
อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ไม่ควรเลี้ยงลูกด้วยเงิน
แต่เลี้ยงลูกด้วยใจรักเอาใจใส่ดูแลให้ความอบอุ่น

3.หลัก
สูตร : การพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามแนวปฏิรูปต้องเป็นหลักสูตรพัฒนา ทักษะŽ
ไม่เน้น องค์ความรู้Ž หลักสูตรควรแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1)เป็นหลักสูตรที่ส่วนกลางเป็นผู้จัดทำ 2)เป็นหลักสูตรแบบยืดหยุ่นได้ และ
3)เป็นหลักสูตรแบบผสมผสาน ทั้งนี้
หลักสูตรกลางของแต่ละหน่วยงานการศึกษาทั้งระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาสามารถ
นำไปปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนได้
สำหรับการสร้างหลักสูตรควรยึด 3 หลัก คือ ก)ความสามารถทางวิชาการ
เน้นการวิเคราะห์ ประเมินผลได้อย่างเป็นอิสระ
มีการค้นหาคำตอบและมีการแก้ปัญหา ข)จริยธรรมและคุณธรรม (To be rich in
humanity) และ ค)จิตใจที่แจ่มใสอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ (Sound mind in a
sound body) สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนา เช่น สิงคโปร์ จะเน้นวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

ใน
ปัจจุบันทางรัฐบาลไทยได้เพิ่มเนื้อหาวิชาคุณธรรมจริยธรรม การรักชาติ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
และประชาธิปไตยเข้าไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว ทั้งนี้
มีการปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอน
เพื่อให้เด็กใช้กระบวนการคิดและวิเคราะห์เป็น

4.บรรยากาศโรงเรียน :
คือสภาพแวดล้อมที่มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ สังคม และวิชาการ
บรรยากาศโรงเรียนจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน
มีการต้อนรับทุกคนด้วยความยินดี และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับบุคคลอื่นๆ
ครูมิใช่เพียงแต่เป็นผู้สอนหนังสือ
แต่ต้องสอนการเป็นพลเมืองดีแก่นักเรียนให้นักเรียนสามารถค้นหาศักยภาพสูงสุด
ของตนเองได้ (Actualization) บรรยากาศโรงเรียนประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่
4.1)มิติทางกายภาพ 4.2)มิติทางสังคม และ 4.3)มิติทางวิชาการ

4.1
มิติทางกายภาพ ประกอบด้วย อาคารเรียนที่สะอาดสวยงามมีสีสัน
มีห้องเรียนที่ไม่แออัด มีห้องสมุด มีแหล่งวิทยากร มีห้องทดลอง มีโรงฝึกงาน
และห้องพิธีการทางศาสนา เช่น ห้องฝึกสมาธิและทำละหมาด
ขนาดโรงเรียนและอัตราส่วนระหว่างครูต่อนักเรียนที่เป็นมาตรฐาน
มีคำสั่งต่างๆ ที่ติดให้เห็นชัดเจน

ที่
สำคัญสถานศึกษาต้องตระหนักถึงความสะดวกและความปลอดภัยของนักเรียน
นอกจากนั้นอุณหภูมิของห้องเรียนต้องเหมาะสม ปราศจากกลิ่นเหม็นจากมลพิษ ขยะ
และอื่นๆ ตลอดจนที่ตั้งของโรงเรียนควรห่างจากเสียงรบกวน

4.2
มิติทางสังคม ประกอบด้วย
คุณภาพความติดต่อปะทะสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างนักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา คำนึงถึงความเป็นธรรม
ปฏิบัติต่อนักเรียนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาควรมีส่วนร่วมกันในการแก้ปัญหา
และวินิจฉัยสั่งการในการแก้ปัญหาของโรงเรียนร่วมกัน

4.3
มิติทางวิชาการ ประกอบด้วย คุณภาพทางวิชาการ
ความคาดหวังของครูต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน
มีการรายงานผลการเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ
การปรับปรุงบรรยากาศของโรงเรียนมีหลายวิธี เช่น
สร้างสรรค์ให้เกิดความห่วงใยชุมชน
ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมด้านจริยธรรมทางบวก
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบ้านและชุมชนเสมือนทั้งบ้านกับสังคมเป็น
หุ้นส่วนซึ่งกันและกัน

สํา
หรับปัจจัยภายนอกอีก 4 ปัจจัย ได้แก่ ก)การเมือง ข)ประชากร ค)กฎหมาย และ
ง)เทคโนโลยีและนวัตกรรม เห็นว่าปัจจัยทั้ง 4
มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปทางการศึกษาของไทย
ดังจะได้สรุปให้เห็นเป็นประเด็น ต่อไปนี้

ก)การเมือง :
การเปลี่ยนนโยบายการศึกษาบ่อยครั้งด้วยสาเหตุทางการเมือง
ทำให้การบริหารจัดการขาดความต่อเนื่อง การบริหารจัดการด้านคน วิธีการบริหาร
วัสดุอุปกรณ์ และเงิน (4 SM) เปลี่ยนไปตามยุคของรัฐบาลนั้นๆ
นอกจากนั้นการเมืองยังมีอิทธิพลในการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวง

ข)ประชากร : การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ทำให้มีนักเรียนนักศึกษาจำนวนมาก

การ
บริหารจัดการยุ่งยากซับซ้อน การย้ายถิ่นของประชากร
เนื่องจากการหางานทำของพ่อแม่นักเรียน ทำให้นักเรียนขาดโอกาสทางการศึกษา
เรียนไม่จบลาออกกลางคัน ในประเทศไทยมีประชากรหลายชนเผ่า (ชาติพันธุ์)
ทำให้การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นปัญหาของนักเรียนชาติพันธุ์

ค)กฎหมาย :

กฎหมายทางการศึกษาล้าสมัยไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพชีวิตการเป็นจริง
ของสังคม เช่น มีกฎระเบียบการลงโทษเด็กด้วยการเฆี่ยนตี
เป็นอุปสรรคในการปกครองของครูที่ต้องลงโทษเด็กเพื่อการหลาบจำ และยังมี
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับที่ให้เด็กต้องเรียนในโรงเรียนครบ 12 ปี
โดยทางปฏิบัติการลงโทษผู้ปกครองที่ไม่ปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.ดังกล่าวได้ไม่สมบูรณ์ ทำให้ขาดมาตรการลงโทษที่รุนแรงและเด็ดขาด
นอกจากนั้น
การให้ผู้ปกครองหรือพ่อแม่สามารถจัดการเรียนการสอนบุตรหลานของตนได้ที่บ้าน
โดยไม่ต้องส่งไปโรงเรียน ทำให้การศึกษาขาดคุณภาพและประสิทธิภาพ

ง)เทคโนโลยีและนวัตกรรม :
ในปัจจุบันประเทศไทยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นรอบตัวนักเรียน
(เด็ก) เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีทั้งผลดีและผลเสียแก่เด็กและเยาวชน กล่าวคือ
ส่วนดี เด็กได้เรียนรู้เรื่องที่อยากรู้ได้รวดเร็วทันสมัย ทันเหตุการณ์
ลดเวลาการสอนของครู และเด็กสามารถแสวงหาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
ส่วนเสีย เด็กไม่สามารถคัดกรองข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต สื่อลามกต่างๆ
ว่าดีเลวอย่างไรทำให้พวกเขาเลียบแบบรับเอาแบบอย่างหรือวัฒนธรรมไม่ดีงามจาก
สื่อต่างๆ มาใช้อย่างรวดเร็ว

ทำให้เกิดปัญหาทางอาชญากรรม เด็กมีครรภ์ก่อนวัยสมควร และปัญหาที่คุ้นเคยกันก็คือเด็กติดอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปจะสำเร็จได้นั้น
ต้องปฏิรูปที่ตัวผู้บริหารสถานศึกษาก่อน ทั้งนี้ เพราะบุคคลดังกล่าวเป็น
Key Man ที่มีความสำคัญและอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร (Chang agent)
เมื่อปฏิรูปผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว ต่อไปจะต้องปฏิรูปที่ตัวครู
และบุคลากรทางการศึกษา
โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแกนนำในการปฏิรูปอีกทอดหนึ่ง
ครูต้องมีส่วนร่วมในการสร้าง-พัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรต้องสนองตอบความต้องการของนักเรียนและตลาดแรงงาน
จัดโรงเรียน-สถานศึกษาให้น่าอยู่น่าเรียนสะอาดมีสีสัน
ครู-บุคลากรทางการศึกษารักเมตตา เอาใจใส่เด็กเสมือนลูกของตน

และ
สุดท้ายนำหลักของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโตฺ)
ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคนขององค์กรให้เป็นคนเต็มคน เน้นพัฒนากาย
พัฒนาศีล พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปัญญา โดยยึดจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเป็นคนดี
คนเก่ง และคนมีความสุข

ที่มา :  http://www.matichon.co.th/news/108759