ได้เวลาคนรวยจ่ายค่าเล่าเรียน!! ‘ดาว์พงษ์’ แจงข้อดีร่างรัฐธรรมนูญดูแล ‘เด็กจน’

64

เมื่อวันที่ 21 เมษายน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า
กรณีมีกระแสคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. …
(ฉบับลงประชามติ) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยเฉพาะมาตรา 54
กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้
จ่ายนั้น ครั้งแรกที่อ่านร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของการศึกษา
ก็กังวลว่าถ้ากำหนดให้รัฐจัดการศึกษา 12
ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมต้น นักเรียนชั้นมัธยมปลาย
และอาชีวศึกษาจะทำอย่างไร
แต่เมื่ออ่านละเอียดจะพบว่าวรรคสุดท้ายได้กำหนดให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา
และให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการ หรือกลไกทางภาษี
เท่ากับรัฐต้องดูแลเรื่องการจัดการศึกษาของเด็กยากจน ขาดโอกาส และด้อยโอกาส
เพื่อให้มีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษามากกว่า
ส่วนครอบครัวที่มีฐานะต่อไปต้องจ่ายเอง
จากเดิมที่รัฐจัดสรรให้เด็กทุกคนไม่ว่ารวย หรือยากจน

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน