ด่วนที่สุด!!! สพฐ. สำรวจข้อมูลสถานศึกษา เพื่อจัดทำข้อมูลอัตรากำลังในสถานศึกษา (ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.)

435
ด่วนที่สุด!!! สพฐ. สำรวจข้อมูลสถานศึกษา เพื่อจัดทำข้อมูลอัตรากำลังในสถานศึกษา (ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.)
ด่วนที่สุด!!! สพฐ. สำรวจข้อมูลสถานศึกษา เพื่อจัดทำข้อมูลอัตรากำลังในสถานศึกษา (ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.)

ด่วนที่สุด!!! สพฐ. สำรวจข้อมูลสถานศึกษา เพื่อจัดทำข้อมูลอัตรากำลังในสถานศึกษา (ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.)

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังในสถานศึกษา (ข้อมูล 10 มิ.ย.) มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1988 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564

เรื่อง สำรวจข้อมูลสถานศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๒๐๖.๖/ว๒๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศ5 0๔๐๐๙/๖๑๓๔๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานข้อมูลสถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แนวปฏิบัติการกำหนดสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ/สถานศึกษาลักษณะพิเศษ จำนวน ๑ ฉบับ

เพิ่มเพื่อน

ตามหนังสือที่ อ้างถึง ๑ ก.ค.ศ. มีมติกำหนดเกณฑ์ อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่ โดยเกณฑ์อัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษา ข้อ ๗.๑.๑ ระบุว่า “สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๔o คนลงมา ไม่กำหนดอัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษา ยกเว้น สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะข้าย้อย) และในพื้นที่พิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุ่มน้อย เกาะ ภูเขา และพื้นที่ในเขตชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (ตามประกาศรายชื่อสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ หรือโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา หรือโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล หรือโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ให้กำหนดอัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑ อัตรา” และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ แจ้งแนวทางการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ความแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการสำรวจข้อมูลสถานศึกษา เพื่อพิจารณาจัดทำประกาศรายชื่อสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ ให้เป็นไปตามเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และรวบรวมข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังในสถานศึกษา (ข้อมูล ๑0 มิ.ย.) จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษดำเนินการ ดังนี้

ด่วนที่สุด!!! สพฐ. สำรวจข้อมูลสถานศึกษา เพื่อจัดทำข้อมูลอัตรากำลังในสถานศึกษา (ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.)
ด่วนที่สุด!!! สพฐ. สำรวจข้อมูลสถานศึกษา เพื่อจัดทำข้อมูลอัตรากำลังในสถานศึกษา (ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.)

๑. จัดทำแบบรายงานข้อมูลสถานศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยดำเนินการตามแนวปฏิบัติการกำหนดสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ/สถานศึกษาลักษณะพิเศษ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒. ส่งแบบรายงานข้อมูลสถานศึกษาดังกล่าว ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด และทางอีเมล์ [email protected]

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นายอัมพร พินะสา)

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มแผนอัตรากำลัง
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖-๗

ด่วนที่สุด!!! สพฐ. สำรวจข้อมูลสถานศึกษา เพื่อจัดทำข้อมูลอัตรากำลังในสถานศึกษา (ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.)
ด่วนที่สุด!!! สพฐ. สำรวจข้อมูลสถานศึกษา เพื่อจัดทำข้อมูลอัตรากำลังในสถานศึกษา (ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.)

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ