ชงใช้ ม.44 ดันพ.ร.บ.ศึกษา การันตีเงินเดือนครูเท่าหมอ

75

ผู้ตรวจการแผ่นดิน แนะนายกฯ ใช้อำนาจ ม.44 ดันร่าง พ.ร.บ.การศึกษา 15 ฉบับ
โดยไม่ผ่าน สนช. เชื่อปฏิรูปการศึกษาไทยทั้งระบบได้ภายใน 5 ปี
ผลิตครูที่มีศักยภาพการันตีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าหมอ

    

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายศรีราชา วงศารยางกูร
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมกับบุคลากรทางการศึกษา
และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายโยธิน มูลกำบิล ที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ
และน.ส.ปราณี ศรีประเสริฐ
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เพื่อหารือถึงปัญหานโยบายการศึกษา ปัญหาโครงสร้างการศึกษา ระบบจัดหารศึกษา
รวมถึงปัญหาคุณภาพผู้เรียน
ก่อนจัดทำข้อเสนอที่จะเป็นข้อมูลสนับสนุนแก่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) และรมว.ศึกษาธิการ พิจารณาใช้ในการปฏิรูปการศึกษาไทยต่อไป

    นายศรีราชา กล่าวว่า หลักการสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา
หลังพบว่าปัญหาการศึกษาไทยมีการลงทุนสูงแต่ด้อยคุณภาพ
และมีแนวโน้มคุณภาพลดลง
อีกทั้งยังไม่มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
ดังนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเสนอหลักการนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษา เช่น
ให้มีการตั้งองค์กรที่มีอำนาจสูงสุด(super board)
เพื่อกำหนดทิศทางแผนการพัฒนาการศึกษาของชาติเป็นช่วงๆ
ปรับเปลี่ยนให้เกิดความทันสมัย
โดยยกระดับการศึกษาเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม อ่านออกเขียนได้
และประกอบอาชีพพื้นฐานได้ และเสนอให้จัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
ตั้งแต่ปฐมวัยถึง ป.6 และให้แยกสายสามัญและสายอาชีวะตั้งแต่ชั้น ม.1
โดยจัดการเรียนการสอนสายอาชีวะในชั้น ม.1-3
ให้เด็กมีพื้นฐานและทักษะในการทำงาน และเมื่อจบชั้น ม.6
สามารถเปลี่ยนไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้
เสนอให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการสอน
แก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรครู
โดยการวัดผลและประเมินผลการศึกษาต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกระดับทั้งประเทศ
ขณะเดียวกันใช้ผลสัมฤทธิ์ของเด็กเป็นตัวเลื่อนเงินเดือนครู

    

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวอีกว่า
นอกจากนี้ยังเสนอให้ตั้งสถาบันครูศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตครูที่มีศักยภาพสูง
พร้อมทั้งการันตีเงินเดือนครูต้องไม่ต่ำกว่าแพทย์
และเสนอให้ตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาแห่งชาติ วางระบบหลักสูตร
พัฒนาการศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

รวมถึงจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบหลักสูตรการศึกษาของชาติ
ให้มีการปรับปรุงเนื้อหาการสอนให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิต
และวิถีชีวิตของคนไทย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของวิถีโลก
ทั้งนี้ขอให้นายกรัฐมนตรี ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ในการผ่านร่าง
พ.ร.บ.การศึกษา ทั้ง 15 ฉบับที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอ
โดยไม่ต้องผ่านที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ซึ่งหากร่าง
พ.ร.บ.การศึกษา ทั้ง 15 ฉบับผ่านจะได้เชื่อมโยงการทำงานได้ทั้งระบบ
และนำข้อเสนอปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติให้ได้อย่างจริงจังและครบถ้วน
อย่างช้าภายในไม่เกิน 5 ปี.“

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13:26 น.