ชงก.พ.คัดคนจากความสามารถไม่เน้นใบปริญญา

100

ชงก.พ.คัดคนจากความสามารถไม่เน้นใบปริญญา

    รมช.ศึกษาธิการ แจ้ง ทปอ.หลังจากนี้
ก.พ.จะดูแค่หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภามหา’ลัยหรือไม่
ชี้หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด สภามหา’ลัยต้องรับผิดชอบ ขณะที่
ก.พ.เล็งคัดคนเข้ารับราชการ เน้นความสามารถมากกว่าใบปริญญา


    วันนี้ (24 เม.ย.) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นพ.ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า
ตนได้แจ้งให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
รับทราบผลการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)
เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งหลังจากนี้
คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.)
วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างระบบและมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล
จะไม่สอบถามมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
แล้วว่าหลักสูตรที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษามา สกอ.รับทราบหรือไม่
จะดูแค่เพียงว่าหลักสูตรนั้นผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งหรือ
ไม่
แต่ทั้งนี้หากพบว่ามหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรโดยไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก
สูตรที่ สกอ. กำหนด ทางสภามหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

    “ สภามหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นพนักงานของรัฐ ก็จะเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญา
ตามมาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟ้องร้องทางแพ่งกับทางมหาวิทยาลัยได้
และหากเกิดผลกระทบกับเด็ก มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบ
หาที่เรียนใหม่ให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังได้แจ้งที่ประชุมด้วยว่า
อ.ก.พ.วิสามัญฯ ยังมีมติเสนอให้คณะกรรมการ ก.พ.
พิจารณารับบุคคลเข้ารับราชการ โดยต่อไปจะเน้นดูความสามารถมากกว่าปริญญาบัตร
ซึ่งเป็นทิศทางที่จะช่วยลดค่านิยม ที่ยึดติดกับปริญญาบัตร
หรือบ้าปริญญาของสังคมไทย ศึกษา เช่น หาก ก.พ.ต้องการตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ก็จะทดสอบความสามารถ
ซึ่งผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถ้ามีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
มากกว่า ผู้จบปริญญาตรี ก็จะได้รับการบรรจุ แต่หากมีความสามารถเท่ากัน
ก็เลือกรับผู้ที่จบปริญญาตรี ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว.“

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 เวลา 15:19 น.