ด่วนที่สุด มาตรการป้องกัน COVID-19 ของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ลงวันที่ 24 เมษายน 2564

296
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ลงวันที่ 24 เมษายน 2564 02
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ลงวันที่ 24 เมษายน 2564 02

ด่วนที่สุด มาตรการป้องกัน COVID-19 ของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ลงวันที่ 24 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

เพิ่มเพื่อน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศณวันที่ 14 เมษายน 2564 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัดความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียนบุคลากรและเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าจึงออกประกาศเพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 06
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 06
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 06
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 06
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 06
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 06
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 06
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 06
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 06
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 06

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 24 เมษายน 2564 จากเพจ obec