แนะกศจ.เรียกครูขึ้นบัญชีรายงานตัวก่อน2พ.ค.

90

“พินิจ
ศักดิ์” แนะทางออกปัญหาบรรจุครูที่ขึ้นบัญชีไว้แล้วไม่ทัน
ในช่วงรอยต่อเปลี่ยนโครงสร้าง โดยให้ผู้แทน ก.ค.ศ. แนะ กศจ.
เรียกผู้ที่ขึ้นบัญชีมารายงานตัวไว้ก่อนหมดอายุ 2 พ.ค.นี้ เผย
รมว.ศธ.กำลังหาทางเยียวยาผู้พลาดการบรรจุ

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ ก.ค.ศ.)
กล่าวว่า ตนได้เชิญผู้แทน ก.ค.ศ.ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
จังหวัดต่างๆ มาหารือ เพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ
กศจ.จังหวัดต่างๆ
รวมถึงขัดข้องในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)
โดยให้ส่งข้อมูลให้ ก.ค.ศ.ในฐานะทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
(คปภ.) รวมรวบ ซึ่งจากการหารือพบว่ายังมีหลายเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ
และเสนอให้มีการปรับแก้ระเบียบหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามคำสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) และนโยบายของ คปภ. เช่น
เรื่องการปรับแก้หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งของรองผู้อำนวยการสถาน
ศึกษา (รอง ผอ.) และผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผอ.) ซึ่ง
ก.ค.ศ.ได้เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พิจารณาแล้ว
ซึ่งร่างหลักเกณฑ์ใหม่จะมีการกำหนดคุณสมบัติ โดยเพิ่มประสบการณ์ด้านบริหาร
และการดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาขนาดต่างๆ
ส่วนหลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยนั้น ไม่ต้องมีการปรับแก้
เพราะในคำสั่งระบุชัดเจนว่า
ให้โอนอำนาจของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)
เขตพื้นที่การศึกษา มาเป็นอำนาจของ กศจ. ดังนั้นอะไรที่
อ.ก.ค.ศ.ดำเนินการอยู่เดิม ก็จะไปเป็นอำนาจของ กศจ.โดยอัตโนมัติ

สำหรับกรณีบรรจุครูผู้ช่วย ที่ขึ้นบัญชีไว้ในเขตพื้นที่ต่างๆ
แล้วจะครบกำหนดสองปี ในวันที่ 26 เมษายน วันที่ 28 เมษายน และวันที่ 2
พฤษภาคมนี้นั้น ทำให้ผู้ขึ้นบัญชีเกิดความกังวลว่า
กศจ.แต่ละจังหวัดจะไม่สามารถเรียกบรรจุแต่งตั้งได้ทันกำหนด
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) หาแนวทางเยียวยา
ผู้ที่พลาดจากการบรรจุแต่งตั้ง เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อการตั้ง กศจ.นั้น
การพิจารณาเรียกบรรจุเป็นอำนาจของ กศจ.
ซึ่งสามารถพิจารณาได้ว่าจะเรียกบรรจุจากผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้หรือเปิดสอบ
บรรจุใหม่ทั้งหมด โดยจะดูจากจำนวนอัตราว่างและสาขา
ที่แต่ละโรงเรียนในเขตพื้นที่ฯ กำหนดมา
ทั้งนี้การเรียกบรรจุจากผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้
โดยปกติก็ไม่สามารถเรียกได้ครบทุกคน ซึ่งได้ขอให้ผู้แทน ก.ค.ศ.ใน
กศจ.แต่ละจังหวัดไปให้ความเห็นใน กศจ.ว่า ถ้าจะมีการเรียกบรรจุ
ให้พยายามประสานผู้ที่ขึ้นบัญชี ให้มารายงานตัว ก่อนวันที่บัญชีหมดอายุ
เพราะการขยายหรือไม่ขยายอายุบัญชีนั้น อาจจะต้องอยู่ที่การตีความ
และเป็นการพิจารณาของ คปภ. ซึ่งจะต้องมีมติออกมา.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์