ลิงก์เข้าประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา ก่อนเปิดเรียน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

450
คู่มือและ ลิงก์เข้าประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา ก่อนเปิดเรียน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
คู่มือและ ลิงก์เข้าประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา ก่อนเปิดเรียน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 คู่มือและ ลิงก์เข้าประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา ก่อนเปิดเรียน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

คู่มือและ ลิงก์เข้าประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา ก่อนเปิดเรียน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19 มีการระบาดในวงกว้าง องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้โรคโควิด 19
เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern)
โดยแนะนำให้ทุกประเทศเร่งรัดการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด 19 สำหรับประเทศไทย
พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้ม
ที่จะเกิดการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ดังนั้น การสร้างความตระหนัก รู้เท่าทัน และเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันไมให้
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา อันเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในอนาคต

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย (WHO Thailand) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำ
ประเทศไทย (UNICEF) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) และผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการและร่วมกันพัฒนา “คู่มือการปฏิบัติ
สำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่องโดยเน้น ความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
และเอื้ออำนวยให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย โดยมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย องค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคโควิด 19
แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าของสถานศึกษา ครู ผู้ดูแลนักเรียน นักเรียน
ผู้ปกครอง และแม่ครัว ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
บริเวณต่าง ๆ ของสถานศึกษา มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กรณีเกิดการระบาด
และสื่อรอบรู้ด้านสุขภาพนักเรียน ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานคัดกรองและส่งต่อแบบประเมินตนเอง
สำหรับสถานศึกษาแบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับนักเรียน
การจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียน บทเรียนแนวปฏิบัติช่วงเปิดเรียนในต่างประเทศรองรับสถานการณ์
โรคโควิด 19 เป็นต้น

คณะผู้จัดทำ มุ่งหวังให้ “คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19” ฉบับนี้ เป็น “เครื่องมือ” สำหรับสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ตามบริบทและ
สถานการณ์ของแต่ละสถานศึกษาภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่

และตามที่ สพฐ ได้ประกาศให้โรงเรียน เข้าประเมินตนเองก่อนเปิดเรียน รายละเอียดตามหนังสือ

มาตรการก่อนเปิดเรียน ข้อ 1 สถานศึกษาประเมินตนเองก่อนเปิดเรียนผ่านระบบ Thai stop Covid Plus (TSC) ที่เว็บไซต์ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

 

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 06
คู่มือและ ลิงก์เข้าประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา ก่อนเปิดเรียน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

คลิกที่นี่!!

https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school ลิงก์ประเมินตนเองของสถานศึกษาค่ะ