“หลักสูตรห่วย”สภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบตามกม.

69

    รมช.ศธ.เผยมติ กพ.กับ ศธ.ทำความเข้าใจการรับรองปริญญาบัตร ชี้
สกอ.ไม่ต้องรับรองหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิด
แต่ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ ในฐานะผู้อนุมัติหลักสูตร
แต่ถ้าหลักสูตรไหนมีปัญหา สภาฯ ต้องรับผิดตามมาตรา 157 ในฐานะพนักงานของรัฐ
ห้ามละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถฟ้องร้องทางแพ่งกับมหาวิทยาลัยได้
ถ้าหลักสูตรที่เปิดไม่ได้มาตรฐาน จบแล้วทำงานไม่ได้

    นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(รมช.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้
ตนได้หารือร่วมกับคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.)
วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างระบบและมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
เพื่อทบทวนเรื่องการรับรองปริญญา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) เสนอลดขั้นตอนการพิจารณาการอนุมัติปริญญาบัตร โดยกระบวนการเดิม
อ.ก.พ.วิสามัญฯ จะต้องสอบถามกลับไปยัง สกอ. ว่า
หลักสูตรที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษา สกอ.รับทราบหรือไม่
เพื่อให้เป็นการรับรองและการันตีเงินเดือน ซึ่งทาง
ก.พ.เห็นชอบเรื่องดังกล่าว คือ ต่อจากนี้ ก.พ.พิจารณาการรับรองปริญญาบัตร
ตามหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเท่านั้น

    ทั้งนี้ ในกรณีที่พบว่า
มหาวิทยาลัยไม่ได้ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ.กำหนด
สภามหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งแม้ว่า
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะไม่มีบทลงโทษ
แต่สภามหาวิทยาลัยถือว่าเป็นพนักงานของรัฐ ซึ่งจะเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญา
ตามมาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟ้องร้องทางแพ่งกับทางมหาวิทยาลัยได้
และหากการจัดการศึกษาเกิดผลกระทบกับเด็ก มหาวิทยาลัยจะต้องรับผิดชอบ
หาที่เรียนใหม่ให้กับนักศึกษา

    นพ.ธีระเกียรติกล่าวต่อว่า
การดำเนินการครั้งนี้ไม่ได้เป็นการยกเลิกเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
แต่ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่างๆ
ที่มหาวิทยาลัยตนเองเปิดสอน และ
สกอ.ก็จะมีเวลาในการตรวจสอบมหาวิทยาลัยที่ส่อแววจะเกิดปัญหา มีประวัติไม่ดี
หรือได้รับการร้องเรียนเรื่องหลักสูตรไม่ได้คุณภาพอย่างเข้มข้น
ดังนั้นหน้าที่ของ สกอ.ต่อจากนี้คือ การเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล
ว่าแต่ละแห่งเปิดหลักสูตรใดบ้าง
อีกทั้งระบบนี้จะทำให้การบริหารงานอุดมศึกษาเป็นอิสระทางวิชาการอย่างแท้
จริง ซึ่งตนได้แจงเรื่องนี้กับทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
แล้วด้วย

    “นอกจากนี้ อ.ก.พ.สามัญฯ ชุดนี้ยังมีมติที่จะเสนอให้คณะกรรมการ
ก.พ.พิจารณาเรื่องการรับบุคคลเข้ารับราชการ
โดยต่อไปจะเน้นดูความสามารถมากกว่าปริญญาบัตร
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดค่านิยม ที่ยึดติดกับปริญญาบัตร
หรือบ้าปริญญาของสังคมไทย และยังถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยปฏิรูปการศึกษา
เช่น หาก ก.พ.ต้องการตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
ก็จะทดสอบที่ความสามารถ ซึ่งหากผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ถ้ามีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์มากกว่าผู้จบปริญญาตรี
ก็สามารถได้รับการบรรจุเข้าทำงานได้” รมช.ศธ.กล่าว.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์