แผนศึกษาชาติให้คนเก่งเป็นครู อนุสรณ์ย้ำ!! “ต้องการให้ได้คนเก่งดีมาเป็นครู ปัดเปลี่ยนสถานะครูเป็นพนักงานราชการ”

53

    “อนุสรณ์” ยันแผนการศึกษาชาติ (พ.ศ.2560-2574) ยังเป็นแค่ฉบับร่าง
ย้ำต้องการให้ได้คนเก่งดีมาเป็นครู ปัดเปลี่ยนสถานะครูเป็นพนักงานราชการ

    
วันนี้ (2 พ.ค.) ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนการศึกษาแห่ง
ชาติ(พ.ศ.2560-2574)
ซึ่งมีข้อเสนอหนึ่งจากทุกภูมิภาคที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ
เป็นห่วงเรื่องการปฎิรูปครู
เพราะเข้าใจว่าแผนการศึกษาชาติฉบับนี้จะทำให้ครูเปลี่ยนสถานะเป็นพนักงาน
ราชการนั้น ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
ประธานคณะอนุกรรมการร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574
กล่าวว่า แผนนี้ยังเป็นฉบับร่างเท่านั้น ยังไม่มีข้อสรุปว่า
จะดำเนินการอย่างไร และขณะนี้ก็ยังฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่
โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นครูซึ่งมีความสำคัญที่สุด
เพราะเราต้องการสร้างระบบที่ทำให้ได้ครูเก่งและดี
โดยครูทั้งประเทศต้องมีความมั่นคงในงาน
และต้องได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าเดิม
ดังนั้นเราต้องมีระบบการบริหารที่จะสามารถส่งเสริมครูได้อย่างเต็มที่
โดยระบบนั้นต้องมีความเป็นธรรมด้วย

เพิ่มเพื่อน

    “หากแนวทางดังกล่าวผ่านจะไม่ส่งผลกระทบกับครูในปัจจุบัน
จะใช้กับคนที่จะเข้าสู่ระบบมาเป็นครูใหม่ในอนาคต
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปใดๆ
และก็ต้องฟังความเห็นจากครูก่อนว่าควรจัดระบบอย่างไร
ซึ่งก็ต้องมีความยืดหยุ่นเช่นเดียวกัน เช่น หากต้องการครูที่เก่ง ดี
มีความเชี่ยวชาญบางเรื่อง แต่ไม่สามารถเข้ามาสู่ระบบราชการ
เพราะไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
เราก็ต้องเปิดช่องให้เขาเข้ามาเป็นพนักงานราชการได้

แต่ไม่ใช่ว่าจะให้ทุกคนที่เข้ามาเป็นครูต้องเป็นพนักงานราชการ
มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถเอาคนที่เก่งที่สุด
ดีและเชี่ยวชาญที่สุดมาเป็นครูได้ เมื่อไม่มีครูที่มีคุณสมบัติเหล่านี้
ประเทศก็จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ไม่ได้”ผศ.ดร.อนุสรณ์กล่าวและว่า
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องสร้างระบบหากไม่สร้างก็จะแก้ปัญหาส่วนย่อย ๆ
ไม่ได้ ดังนั้นแผนการศึกษาแห่งชาติจะต้องเป็นแผนที่สร้างระบบ
ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยนั้นหากมีปัญหาตรงไหนก็ต้องมาดูว่าจะแก้อย่างไร
แต่ต้องสร้างระบบใหญ่ก่อน
ทั้งนี้ตนเชื่อมั่นว่าหากแผนการศึกษาแห่งชาติเดินไปตามกรอบนี้
จะทำให้แผนนี้จะเป็นแผนที่พลิกโฉมระบบการศึกษาประเทศไทย
ทำให้ประเทศไทยก้าวไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยระบบการศึกษาที่จะสร้างคน
รุ่นใหม่ของประเทศ. “

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 11:56 น.