ดาว์พงษ์ออกปากช่วยฝืนนิสัยสร้างโรงเรียนประชารัฐ

79

ศธ.เดินหน้าขับเคลื่อน รร.ประชารัฐ พัฒนาระบบการศึกษา สร้างความเข้มแข็ง ย้ำผู้เกี่ยวข้องแข็งใจ ฝืนตัวเอง เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนประชา
รัฐ ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,344 โรง
และผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขตเข้าร่วม โดย พล.อ.ดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดประชุมว่า โครงการดังกล่าวมีระยะดำเนินการ 3 ปี
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559-ธันวาคม 2561
ดังนั้นตนจึงเห็นว่าภาคเอกชนมีความเข้มแข็งที่พร้อมจะเข้ามาช่วยพัฒนาระบบ
การศึกษาของประเทศไทย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านงบประมาณ
แม้ประเทศสมาชิกในอาเซียนจะมองว่าประเทศไทยมีความแข็งแกร่งด้านการศึกษา
แต่ตนกลับมองว่าประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการที่ยังทำได้ไม่ดี
เท่าที่ควร
ดังนั้นจึงต้องมีโครงการประชารัฐเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้การพัฒนาการศึกษาเป็น
ไปตามที่เราวางไว้ คือการร่วมสร้างทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 เช่น
เด็กต้องอ่านออก เขียนได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสร้างนวัตกรรม
การสื่อสาร และการมีทักษะอาชีพ เป็นต้น

พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวต่อว่า
บทบาทที่สำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ
ซึ่งถือเป็นตัวแทนของภาครัฐ คือการทุ่มเทกับการทำงาน ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว ทั้งยังต้องมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่โครงการ
ปฏิบัติตามแผนการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
เพื่อที่จะทำให้โรงเรียนสามารถยืนได้ด้วยตนเองในอนาคต
นอกจากนี้เมื่อเป็นโรงเรียนประชารัฐแล้ว
ครูและบริหารต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งที่สำคัญจะต้องไม่ปัดความรับผิดชอบในการพัฒนาโรงเรียนให้กับโครงการ
รวมถึงจะต้องไม่ร้องขอการสนับสนุนจากภาคเอกชนตามความต้องการของตนเอง
ซึ่งการสนับสนุนจะต้องเป็นไปตามแผนดำเนินการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐตามที่
รัฐบาลวางแนวทางไว้ ทั้งนี้ในอนาคตเมื่อสิ้นสุดโครงการ
โรงเรียนจะต้องยืนได้ด้วยตนเอง

“ผมจะต้องขอแรงครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ
ต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
ต้องฝืนธรรมชาติของตัวเองเพื่อที่จะทำให้โครงการโรงเรียนประชารัฐเกิดขึ้น
ได้จริงและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกอย่างต้องเริ่มที่ตัวเราทุกคน”
รมว.ศธ.กล่าว.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์