สพฐ.ส่งนักจิตวิทยาเกาะติดเด็ก

105

สพฐ.ส่งนักจิตวิทยาเกาะติดเด็ก

วันนี้ (9 พ.ค.) นายธีร์ ภวังคนันท์
หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า
จากการทำโครงการศึกษาวิจัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) โดยให้มีนักจิตวิทยาเข้ามาร่วมทำงานช่วยเหลือนักเรียน พบว่า
เกิดประโยชน์อย่างมาก เด็กกล้าเปิดใจพูดคุย ดังนั้น ศูนย์
ฉก.ชน.จึงได้เสนอต่อนายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
ขอให้มีนักจิตวิทยาคลินิกประจำทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
เขตพื้นที่ละ 1 คน ซึ่งนายการุณได้อนุมัติให้ดำเนินการได้
โดยระยะแรกจะทดลองนำร่องใน 20 เขตพื้นที่ฯ
ที่มีการจัดระบบการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนที่ดีก่อน
ซึ่งแต่ละเขตพื้นที่ฯ
จะคัดเลือกนักจิตวิทยาคลินิกไปทำงานเก็บข้อมูลปัญหาต่างๆในโรงเรียน
และนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแนวทางแก้ไขให้เป็นระบบ
โดยจะเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2559 และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่
1/2559 ทั้งนี้ ศูนย์ฉก.ชน.ได้เตรียมงบประมาณไว้ 1.8 ล้านบาท
เพื่อใช้สนับสนุนการทำงานดังกล่าว.

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 9 พ.ค. 2559