คุรุสภาประกาศผลเทียบโอนความรู้มาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 101 เกือบ 600 ราย

136

คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ครั้งที่ 101 จำนวน 568 คน ได้แก่
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตและศึกษาศาสตรบัณฑิต 147 คน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
188 คน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 5 คน หลักสูตรอื่นๆ 228 คน
ผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้วิชาชีพครู
และผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์รับวุฒิบัตร
ชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้มาตรฐานละ 300 บาท
ได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th
แล้วถ่ายสำเนาหลักฐานการชำระเงินเก็บไว้
ส่งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ฯ เฉพาะหน้าที่มีรายชื่อของท่าน
พร้อมหลักฐานการชำระเงินฉบับจริงมาที่ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ
กลุ่มรับรองความรู้และความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ 128/1 ถนนนครราชสีมา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เพื่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะได้จัดส่งวุฒิบัตรเป็นหลักฐานการรับรองความ
รู้ตามมาตรฐานที่ผ่านการเทียบโอนต่อไป
ดูรายละเอียดประกาศรายชื่อผ่านการเทียบโอนความรู้
เงื่อนไขการจัดส่งวุฒิบัตร
และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

ที่มา : หนังสือพิมพ์ มติชนออนไลน์ 11 พ.ค.  2559