ข่าวดี!! ก.ค.ศ.เร่งจัดทำรายละเอียด ให้อำนาจกศจ.ใช้บัญชีครูผู้ช่วยข้ามเขตในจังหวัดของตัวเองได้

45


พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) ครั้งที่


4
/2559
เมื่อวัน
พุธที่
1
1
พฤษภาคม

2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้

เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้บัญชีรายชื่อตำแหน่งครูผู้ช่วย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า
เพื่อเป็นการช่วยปลดล็อคการทำงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.)

เพิ่มเพื่อน

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคให้มีความสะดวกรวด
เร็วมากยิ่งขึ้น

ที่ประชุมจึงได้มีการพิจารณาและเสนอความเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการ
แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชี
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)

ซึ่งหลักเกณฑ์เดิมมีเงื่อนไขกำหนดให้ขอใช้บัญชีได้เฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันแล้วไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน

หรือไม่มีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบแข่งขันได้ไม่เพียงพอกับตำแหน่งว่าง
เท่านั้น
และต้องขอความเห็นชอบ สพฐ.ก่อนดำเนินการ

ดังนั้น
เพื่อให้การบริหารจัดการบัญชีมีความคล่องตัว แก้ไขปัญหาการขาดครูผู้สอน
และลดงบประมาณในการสอบแข่งขันใหม่

ที่ประชุมจึงมอบสำนักงาน ก.ค.ศ.
สำรวจและรวบรวมบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในสาขาวิชาเอกเดียวกันในแต่ละจังหวัด
เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการรวมบัญชีในนามของ กศจ.
พร้อมให้อำนาจใช้บัญชีข้ามเขตในจังหวัดของตัวเองได้

โดยสำนักงาน ก.ค.ศ.จะร่วมกับ สพฐ.
เร่งจัดทำรายละเอียดบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์มานำเสนอ รมว.ศึกษาธิการ
จากนั้นจะออกหนังสือแจ้งไปยังผู้ขึ้นบัญชีทุกคนให้มาเข้ารับการประเมินรวมบัญชีและจัดลำดับใหม่ตามความสมัครใจ

ทั้งนี้
ผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรวมบัญชี จะไม่เสียสิทธิ์ในบัญชีเดิม
รวมทั้งยังคงระยะเวลาขึ้นบัญชีเท่าเดิม
แต่จะได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้น
คือมีชื่อขึ้นบัญชีในเขตเดิมและขึ้นบัญชีในเขตอื่นภายในจังหวัดด้วย

แต่หากผู้ที่มีชื่อขึ้นบัญชีเดิมไม่สมัครรวมบัญชี ก็จะได้รับสิทธิ์ในบัญชีนั้นเช่นเดิม

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 196/2559 ผลการประชุม ก.ค.ศ. 4/2559