ผลการประชุม ก.ค.ศ. 4/2559 12 พ.ค. 2559

54ผลการประชุม
ก.ค.ศ. 4/2559พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) ครั้งที่


4
/2559
เมื่อวัน
พุธที่
1
1
พฤษภาคม

2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้บัญชีรายชื่อตำแหน่งครูผู้ช่วย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า
เพื่อเป็นการช่วยปลดล็อคการทำงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.)

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคให้มีความสะดวกรวด
เร็วมากยิ่งขึ้น

เพิ่มเพื่อน

ที่ประชุมจึงได้มีการพิจารณาและเสนอความเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการ
แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชี
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)

ซึ่งหลักเกณฑ์เดิมมีเงื่อนไขกำหนดให้ขอใช้บัญชีได้เฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันแล้วไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน

หรือไม่มีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบแข่งขันได้ไม่เพียงพอกับตำแหน่งว่าง
เท่านั้น
และต้องขอความเห็นชอบ สพฐ.ก่อนดำเนินการ

ดังนั้น
เพื่อให้การบริหารจัดการบัญชีมีความคล่องตัว แก้ไขปัญหาการขาดครูผู้สอน
และลดงบประมาณในการสอบแข่งขันใหม่

ที่ประชุมจึงมอบสำนักงาน ก.ค.ศ.
สำรวจและรวบรวมบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในสาขาวิชาเอกเดียวกันในแต่ละจังหวัด
เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการรวมบัญชีในนามของ กศจ.
พร้อมให้อำนาจใช้บัญชีข้ามเขตในจังหวัดของตัวเองได้

โดยสำนักงาน ก.ค.ศ.จะร่วมกับ สพฐ.
เร่งจัดทำรายละเอียดบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์มานำเสนอ รมว.ศึกษาธิการ
จากนั้นจะออกหนังสือแจ้งไปยังผู้ขึ้นบัญชีทุกคนให้มาเข้ารับการประเมินรวมบัญชีและจัดลำดับใหม่ตามความสมัครใจ

ทั้งนี้
ผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรวมบัญชี จะไม่เสียสิทธิ์ในบัญชีเดิม
รวมทั้งยังคงระยะเวลาขึ้นบัญชีเท่าเดิม
แต่จะได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้น
คือมีชื่อขึ้นบัญชีในเขตเดิมและขึ้นบัญชีในเขตอื่นภายในจังหวัดด้วย

แต่หากผู้ที่มีชื่อขึ้นบัญชีเดิมไม่สมัครรวมบัญชี ก็จะได้รับสิทธิ์ในบัญชีนั้นเช่นเดิมเห็นชอบปรับปฏิทินกำหนดเวลาพิจารณาการย้ายครู รอบ 1 ปี 2559

จากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ได้มีคำสั่งเรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559
ซึ่งเป็นห้วงเวลาคาบเกี่ยวกับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. รอบ 1 ปีงบประมาณ 2559


เพื่อให้การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถดำเนินการได้ภายใต้คำสั่งหัวหน้า
คสช.

ที่ประชุมจึงมีมติขยายเวลาการโยกย้ายเฉพาะรอบ 1 ปี 2559 จากเดือนเมษายน
2559 เป็นดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
2559

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมกับ สพฐ.
หารือร่วมกันเกี่ยวกับการปรับปฏิทินการสอบแข่งขัน-บรรจุ-แต่งตั้ง-โยกย้าย
ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันทั้งระบบ เพราะทุกส่วนมีความเชื่อมโยงกัน
โดยอาจเริ่มจากกระบวนการโยกย้ายก่อน เพื่อให้ได้จำนวนอัตราตำแหน่งที่ว่าง
จากนั้นจึงจะดูบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละวิชาเอก
หากมีบัญชีไม่เพียงพอหรือไม่มีบัญชีรายชื่อในสาขาวิชาใดก็ต้องเปิดสอบต่อไปเห็นชอบตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม
และประเมินผล

ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งอนุกรรมการใน
อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล
แทนตำแหน่งที่ว่าง 2 ตำแหน่ง ได้แก่

1) นายชาญเวช
บุญประเดิม
ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม
และประเมินผลการบริหารงานบุคคล แทนนายธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล
2) นายชาย มะลิลา ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.
วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล
แทนศาสตราจารย์ สุวิมล ว่องวาณิช


• ให้ผู้แทนครู
ก.ค.ศ.ติดตามตรวจสอบการบิดเบือนข้อเท็จจริงเรื่องการศึกษา

รมว.ศึกษาธิการ ขอให้ผู้แทนครูใน ก.ค.ศ.
ตรวจสอบเกี่ยวกับการโพสต์ข้อความบิดเบือนเรื่องการศึกษาทางสื่อสังคมออนไลน์เมื่อเร็วๆ
นี้

โดยแอบอ้างว่ามาจากชมรมครูร้อยเอ็ด
จึงต้องการให้ผู้แทนครูช่วยกันหาความจริง แต่หากมาจากชมรมครูร้อยเอ็ดจริง
ก็จะต้องเตือนให้หยุดการกระทำ ซึ่งเป็นการเข้าข่ายสร้างความแตกแยก
แต่หากเตือนแล้วยังไม่หยุดบิดเบือนข้อมูล
ก็คงจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ามาดำเนินการต่อไปภาพถ่าย :
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.ค.ศ.

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 196/2559 ผลการประชุม ก.ค.ศ. 4/2559