ตัวอย่างงานวิจัยการศึกษา กว่า 1,000 เรื่อง

78

การวิจัยการศึกษาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาและการพัฒนาผู้
เรียน
ครูเชียงรายได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากจึงได้เปิดหมวดหมู่
การวิจัย ขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งแลกเปลี่ยนศึกษาหาข้อมูล สำหรับคุณครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจในการวิจัย

และวันนี้เว็บไซต์ครูเชียงราย ได้มีโอกาสศึกษาหาข้อมูลในเรื่องของการวิจัยและได้ลองเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ onec.go.th ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งมีหมวดหมูที่น่าสนใจ คือ Education Research ที่ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมผลงานตัวอย่างวิจัยทาง การศึกษากว่า 1000 เรื่อง
ไว้ในนั้น ซึ่งทางเราเห็นว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก
จึงได้นำมาบอกต่อให้กับคุณครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจในการวิจัย
ได้มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาหาความรู้จากเว็บไซต์นี้

ที่มา http://www.onec.go.th/onec_web/page.php?mod=Newseducation&file=view&itemId=989
ที่มา http://www.onec.go.th/onec_web/page.php?mod=Newseducation&file=view&itemId=989

รายละเอียดของระบบ

Education Research “Re-Ed”
โปรแกรมประยุกต์การศึกษาไทยด้านงานวิจัยทางการศึกษา Research
Application ทำให้การสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา ง่าย
สะดวกและรวดเร็ว

ท่านสามารถสืบค้นบทคัดย่อผลงานวิจัยพร้อมข้อค้นพบสำคัญ
ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยผ่าน iPad  เพียงดาวน์โหลด Re-Ed ฟรีที่ App Store  และ
ใช้งานโดยเครื่อง PC ผ่านโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาบน Web base Version
(รายละเอียดดังวิธีใช้งานและดาวน์โหลดข้างล่าง)

เพิ่มเพื่อน

Re-Ed ได้จำแนกผลงานวิจัยเป็น 9 หมวดหมู่ ดังนี้

1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย
2) สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา
3) ปฏิรูปครู  โดยยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
4) จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
5) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
6) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ
7) เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์  เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
8) พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
9) งานวิจัยอื่นๆ

การใช้งานและการดาวน์โหลด

สำหรับใช้งานบน iPad
– ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ App Store โดยค้นหาที่ชื่อ Education Research

สำหรับใช้งานบน เครื่องคอมพิวเตอร์
– คลิกที่นี่ http://re-ed.onecapps.org

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา โทร. 0 2668 7123 ต่อ 1314 หรือ 1318

ที่มา : ครูเชียงรายดอทคอม