ใกล้แล้วพิมพ์เขียวแผนการศึกษาชาติ

72

เลขาธิการสภาการศึกษา เผย พิมพ์เขียวแผนการศึกษาชาติใกล้เสร็จเรียบร้อย
เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา คาดตีพิมพ์และประกาศใช้ได้ในวันที 1 ต.ค.59

    วันนี้ (23 พ.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา(กกศ.) เปิดเผยว่า
ขณะนี้
สกศ.ได้ทำประชาพิจารณ์ระดมความคิดเห็นร่างแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2574)ครบทั้ง 4 ภูมิภาคแล้ว ซึ่งได้ข้อสรุปว่า
เบื้องต้นต้องมีการปรับปรุง 4 ประเด็น คือ
1.เรื่องสถานภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ทุกภูมิภาคไม่เห็นด้วยกับการให้ครูเป็นพนักงานราชการ และ
ไม่เห็นด้วยที่จะย้ายผู้บริหารการศึกษาทุก 4 ปี ดังนั้น 2
เรื่องนี้จะตัดออกและจะเขียนใหม่เป็นแผนผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ส่วนครูก็จะเป็นข้าราชการเหมือนเดิม แต่จะมีระบบดูแลครูตั้งแต่การผลิต
ซึ่งต้องมาพิจารณาว่าจะเป็นการผลิตระบบปิด หรือ ผลิตระบบเปิด 2.
การกำหนดให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล
ซึ่งมองกันว่าจะเป็นการผลักโรงเรียนไปสังกัดท้องถิ่น
และเชื่อว่าจะหลุดจากระบบราชการในที่สุดนั้น
ประเด็นนี้ก็จะไม่เขียนล็อกไว้หรือบังคับให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล
แต่จะส่งเสริมให้เป็นนิติบุคคล

เพิ่มเพื่อน

    ดร.กมล กล่าวต่อไปว่า 3.เรื่องระบบงบประมาณทางการศึกษา เช่น กองทุนการศึกษา
คูปองการศึกษา งบเพิ่มพิเศษ หรือ เงินท็อปอัพ เป็นต้น
จะมีการระบุหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน และ 4.การพัฒนาหลักสูตร
ซึ่งจะเน้น 2 เรื่อง คือ การสร้างหลักสูตรกลาง และหลักสูตรท้องถิ่น
ซึ่งต้องมีการกำหนดสัดส่วนที่ชัดเจนต่อไป โดยเบื้องต้นคาดว่า หลักสูตรกลาง
80% กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ และ 20%
กำหนดโดยท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาคนตามความต้องการของท้องถิ่น

    “ตอนนี้ถือได้ว่าได้มาถึงจุดที่กำลังจะเป็นแผนการศึกษาแห่งชาติที่สมบูรณ์
แล้ว
คณะงานจะจะพยายามปรับปรุงร่างแผนฯให้ทันเสนอในการประชุมสภาการศึกษาเดือน
มิถุนายน หรือ กรกฎาคมนี้ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในเดือนสิงหาคม
และให้สามารถตีพิมพ์ได้ในเดือนกันยายน เพื่อประกาศใช้ทันวันที่ 1 ตุลาคม
2559”ดร.กมลกล่าว “

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 12:22 น.