คลิกด่วนที่นี่! เมนูกิจกรรมสนับสนุน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กว่า 500 กิจกรรม

38

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ได้สังเคราะห์และสร้างคลังเมนูกิจกรรมสนับสนุน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ขององค์กรและหน่วยงานภายนอก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนในโครงการ ๓,๘๓๑
โรงเรียน
รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่โรงเรียนนำร่องในการเข้าถึงและเลือกเมนูกิจกรรมสนับ
สนุนต่าง ๆ จากองค์กรและหน่วยงานภายนอก
ที่ได้รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบนำไปปรับใช้ได้ตามความสนใจ

ทั้งนี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและเลือกกิจกรรมได้จากเว็บไซต์

เพิ่มเพื่อน

http://moderateclass.innoobec.com/moderate.php

คลังเมนูกิจกรรมสนับสนุน