ดาวน์โหลดที่นี่ แผนการสอน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้น (แก้ไขได้)

3205

ดาวน์โหลดที่นี่ แผนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับชั้น (แก้ไขได้)

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 แบบฟอร์มหน่วยและแผนการจัดเรียนรู้

 แบบประเมิน คำชี้แจงและประเด็นพิจารณา
      – คำชี้แจงและประเด็ดพิจารณา
      – แบบประเมิน

 ระดับประถมศึกษา
      – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
              – ศิลปศึกษา ชั้น ป.1
              – การงาน ชั้น ป.2
                     – แผนการจัดการเรียนรู้               
                     – หน่วยการเรียนรู้
               – ภาษาไทย ชั้น ป.3
                     – แผนการจัดการเรียนรู้
                     – หน่วยการเรียนรู้
              – สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.4
                     – แผนการจัดการเรียนรู้
                     – หน่วยการเรียนรู้
              – วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6
              – ภาษาไทย ชั้น ป.6      
             – สังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
 รายการอื่น ๆ
                – แบบประเมินการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
                – แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
                – แบบประเมินผลงานผู้เรียน
                – แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
                – แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน
                – แผนการรู้เท่าทันการบริโภค

เพิ่มเพื่อน

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
      – กลุ่มสาระการเรียนรู้
              – ภาษาอังกฤษ ม.ต้น
                          – แผนการจัดการเรียนรู้
                          – หน่วยการเรียนรู้
                – การงานพื้นฐานอาชีพ
                          – หน่วยการงาน 1
                          – หน่วยการงาน 2
                – คณิตศาสตร์ ม.ต้น
                           – โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์
                           –  แบบประเมินคุณลักษณะ
                           – ประเมินสมรรถนะ
                           – ผังมโนทัศหน่วยการเรียน
                           – แผนคณิต
                           – หน่วยการเรียนรู้ความสมดุล
               – พลศึกษา ม.ต้น
                           – หน้าปกแผนการสอน
                           – แผนการสอน
                           – หน่วยการเรียนรู้
               – ภาษาไทย ม.ต้น
                            – แผนการจัดการเรียนรู้
                            – ผังมโนทัศหน่วยการเรียนรู้
                             – วิเคราะห์สาระหน่วยเรียนรู้
                             – หน่วยการเรียนรู้
               – วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
               – ศิลปศึกษา ม.ต้น
                             – 4 ดีมีพอเพียง
                             – การวัดผลคุณลักษณะ
                             – เกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะ
                             – แบบประเมินการปฏิบัติตน
                             – แบบประเมินรำวง
                             – ใบงานเพลงรำมาซิมารำ
                             – ใบประเมินรำวง
                             – ผังสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์
                             – แผนการจัดการเรียนรู้
                             – ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู็
                             – ฟอร์มหน่วยการเรียนรู้
                             – หน่วยการเรียนรู้นาฏศิลป์
               – สังคมศึกษา ม.ต้น
                             – สำหรับครูผู้สอน
                             – ตารางประวัติศาสตร์
                             – แนวทางการออกแบบ
                             – แบบทดสอบ ก่อน-หลัง
                             – ใบความรู้
                             – ใบงาน
                             – แผนการจัดการเรียนรู้
                             – หน่วยการเรียนรู้
      – รายการบูรณาการ
                – การออกแบบหน่วยเรียนรู้
                – โครงการสอน
                – ผังความคิดการจัดการเรียนรู้
                – แผนการเรียนรู้ที่ 1 (สังคม)
                – แผนการเรียนรู้ที่ 2 (คณิตศาสตร์)
                – แผนการเรียนรู้ที่ 3 (คณิตศาสตร์)
                – แผนการเรียนรู้ที่ 4 (ศิลปศึกษา)
                – แผนการเรียนรู้ที่ 5 (การงาน ฯ)
                – แผนการเรียนรู้ืั้ที่ 6 (วิทยาศาสตร์)
                – แผนการเรียนรู้ที่ 7 (สุขศึกษา)
                – แผนการเรียนรู้ที่ 8 (ภาษาไทย)
                – แผนการเรียนรู้ที่ 9 (ภาษาอังกฤษ) 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
      – ภาษาอังกฤษ

       – การงานพื้นฐานอาชีพ

       – คณิตศาสตร์

       – ภาษาไทย

       – วิทยาศาสตร์

       – สังคมศึกษา
                   – แผนการจัดการเรียนรู้
                   – แผนผัง
                   – หน่วยการเรียนรู้
        – สุขศึกษา
                   – แผนการจัดการเรียนรู้
                   – หน่วยการเรียนรู้

 

ที่มา : โดย ศน.ชาลี  สำรองทรัพย์  สพป.กาญจนบุรี  เขต ๑ และ http://www.hongpakkroo.com/news-id276.html