แนะเรียนฟรี15ปีให้แค่จนรายได้ต่ำ1.5แสน

58

“สมพงษ์”มองรัฐควรกำหนดมาตรฐานใหม่ขีดเส้นแบ่ง/ไม่ควรปูพรมแจกทุกฐานะ


“สมพงษ์” มองเรียนฟรี 15
ปีจะได้รับการสนับสนุนทุกรัฐบาลแม้ยังไม่มีกฎหมายลูก
เพราะเป็นนโยบายประชานิยมที่เป็นประโยชน์
แต่ควรขีดเส้นแบ่งลำดับชั้นฐานะของผู้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
โดยให้สิทธิ์เฉพาะครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่า 1.5 แสนบาทต่อปีเท่านั้น
ไม่ควรปูพรมแจกให้คนทุกระดับ

นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
จะออกประกาศกระทรวงเรื่องการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายถึง 15 ปี
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และจะมีการออกกฎหมายลูกตามมาภายหลังว่า
คิดว่าพรรคการเมืองทุกพรรคจะต้องเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนฟรี 15
ปีแน่นอน เพราะการสนับสนุนการเรียนฟรี 15 ปี
ถือเป็นนโยบายประชานิยมที่เป็นประโยชน์ และการที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ได้บรรจุเรื่องการเรียนฟรี 12
ปีไว้ในร่าง รธน. ก็เพราะพิจารณาจากงานวิจัย
รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะจากนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา
ว่าควรให้ความสำคัญกับเด็กปฐมวัย ทั้งนี้
การสนับสนุนการศึกษาในระดับปฐมวัยจึงถือว่าเป็นการสร้างเด็กไทยรุ่นใหม่
เนื่องจากการศึกษาระดับปฐมวัยจะเป็นการสร้างความฉลาดทางการเรียนรู้
ความฉลาดทางอารมณ์
และในประเทศไทยมีกลุ่มเด็กปฐมวัยที่ไม่ได้รับการศึกษาอยู่กว่า 40% ดังนั้น
ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดจึงทำให้ต้องมีการพิจารณาใหม่ว่าควรจะให้การ
สนับสนุนกับคนกลุ่มไหนบ้าง เพื่อเป็นการเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ

“ในปัจจุบันเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องของการวางอนาคตเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่
แต่หากเรายังใช้นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ที่ทำเหมือนการปูพรม
ที่ทุกคนได้รับการสนับสนุนเท่ากันหมด ซึ่งเป็นวิธีที่จัดการง่าย
ทำให้คุณภาพหรือประสิทธิภาพการศึกษาค่อนข้างกระท่อนกระแท่น ดังนั้น
เราจะต้องช่วยเหลือให้ถูกจุด คือกลุ่มที่เข้าไม่ถึงการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มคนยากจน เป็นต้น เพื่อให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเต็มที่
และจะส่งผลให้เด็กมีโอกาสเข้าเรียนต่อ 22-25%” อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
กล่าว

เพิ่มเพื่อน

นายสมพงษ์กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ในร่าง
รธน.ได้กำหนดเรื่องการจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำการศึกษา
ดังนั้นรัฐจะต้องพิจารณาและตั้งกองทุนให้ดี เช่น
ครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนรายได้ต่ำกว่า 150,000 บาท/ปี
จะต้องได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง และครอบครัวที่มีรายได้มากกว่า 150,000
บาท/ปี จะได้รับอะไรบ้าง เป็นต้น
เพราะหากยังใช้วิธีการสนับสนุนที่เท่ากันหมด
เด็กที่ครอบครัวอยู่ในฐานะดีก็จะได้รับการสนับสนุนเท่ากับเด็กครอบครัวฐานะ
ยากจน

“เด็กที่ครอบครัวฐานะดีจะได้หรือไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
ก็จะไม่รู้สึกอะไร แต่สำหรับเด็กที่อยู่ในฐานะยากจน เดือดร้อนมากกว่า
หากได้รับความช่วยเหลือดูแลนี้ก็จะมีความหมายต่อชีวิตของเขามากกว่าเด็กที่
มีฐานะดี” อาจารย์สมพงษ์กล่าว และว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ
ในปัจจุบันนี้การศึกษาปฐมวัยของเราก็ยังสะเปะสะปะอยู่
เอกภาพของเด็กปฐมวัยที่จะมาเป็นฐานของการสร้างชาติในรูปแบบใหม่ก็ยังไม่มี
การกำหนด เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสร้างเด็กที่ถูกทาง
จึงคิดว่าเราควรวางเป้าหมายชาติที่ชัดเจน
ให้เป็นตัวบอกว่าเด็กจบการศึกษามาแล้ว คุณลักษณะจะเป็นอย่างไร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ…..
จะมีการลงประชามติในเดือนสิงหาคม 2559
หากมีการยอมรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวนี้ก็จะมีการพิจารณากฎหมายลูกตาม
มา แค่กฎหมายลูกอันดับแรกที่คาดว่าน่าจะได้รับการพิจารณาก่อน
ก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แต่ถ้าหากรัฐบาล
คสช.เน้นและให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษาเป็นอันดับแรกๆ ด้วยเช่นกัน
ก็คาดว่ากฎหมายลูกเกี่ยวกับการเรียนฟรีก็จะได้รับการพิจารณาไปพร้อมๆ กัน.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 23 พ.ค. 2559