สรุป 6 ประเด็นสำคัญจากการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนทุนเสมอภาค

520

 

กสศ ทุนเสมอภาค
กสศ ทุนเสมอภาค

สรุป 6 ประเด็นสำคัญจากการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนทุนเสมอภาค

เพิ่มเพื่อน

สรุป 6 ประเด็นสำคัญจากการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนทุนเสมอภาค เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ทางเพจการคัดกรองนักเรียนยากจน ได้เผยแพร่ข้อมูล สรุป 6 ประเด็นสำคัญจากการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนทุนเสมอภาค ดังต่อไปนี้

6 ประเด็นสำคัญ การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการจัดสรรเงินนักเรียนทุนเสมอภาค
1.การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและบันทึกแบบฟอร์ม นร.01 ให้ยึดหลักความปลอดภัย เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ โดยสามารถสอบถามข้อมูล ส่งภาพถ่าย ผ่านทางโทรศัพท์ ช่องทางออนไลน์
2.แบบฟอร์ม นร.01 เพิ่มข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐ ระดับการศึกษาสมาชิกครัวเรือน และให้เขตพื้นที่การศึกษารับรองข้อมูลได้
3. การจัดสรรเงินทุนเสมอภาค 1/64 เป็นค่าครองชีพ ระดับอนุบาล 2,000 บาท
ระดับประถม มัธยมต้น 1,500 บาท
4.กรณีรับเงินสดที่โรงเรียน ไม่ต้องทำแบบฟอร์ม นร.06 รายบุคคลให้ทำเฉพาะแบบรายงานและหลักฐานการจ่ายเงินรายระดับห้องเรียน  ไม่ต้องถ่ายรูปการรับเงินแต่ให้พิมพ์หลักฐานการจ่ายเงินจากระบบ สำหรับผู้ปกครองเซ็นรับเงินแล้วเก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ที่โรงเรียน
5.กรณีผู้ปกครองนักเรียนที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม นร.01 ไม่สะดวกมารับ ให้ทำใบมอบอำนาจตามปกติและระบุหมายเหตุกำกับ
6.การจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและบันทึกแบบฟอร์ม นร.05 เลือกวิธีที่เหมาะสม ปลอดภัย ทั้งแบบประชุมปกติและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การจัดสรรเงินอุดหนุนทุนเสมอภาค
การจัดสรรเงินอุดหนุนทุนเสมอภาค

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล สรุป 6 ประเด็นสำคัญจากการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนทุนเสมอภาค จากเพจ การคัดกรองนักเรียนยากจน ค่ะ