คลอดประกาศ เรียนฟรี! อนุบาลถึงม.6รวมปวช.

65

คลอดประกาศเรียนฟรี อนุบาลถึงม.6 รวมปวช. |
ศธ.คลอดประกาศเรียนฟรี อนุบาลถึงม.6 รวมปวช. เผยอุดหนุน 5 รายการ ตั้งแต่
อายุ 4 ขวบ ถึง 20 ปี บังคับรัฐจัดงบฯ อุดหนุนการศึกษาพิเศษ-ศึกษาสงเคราะห์
ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบทุกปี

    ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ทำกฎหมายให้ชัดเจน
เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจว่า รัฐบาลสนับสนุนการศึกษาฟรีจนถึง ม.ปลาย
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)เหมือนเดิม เรื่องนี้ รศ.นพ.กำจร
ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า วันนี้( 24 พ.ค.)
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ. ได้ลงนามในประกาศ
ศธ.เรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง
สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้ว

    ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า สาระสำคัญของร่างประกาศดังกล่าว ระบุว่า
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา หมายถึง
งบฯที่รัฐจัดสรรให้สถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาจนจบการ
ศึกษาขั้นพี้นฐาน จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน
(ค่าใช้จ่ายรายหัว ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
ค่าอาคารนักเรียนประจำพักนอน) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
เริ่มตั้งแต่อายุ 4 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
ระดับก่อนประถมศึกษา คือ การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุ 4-5 ปี
ระดับประถมศึกษา ชั้นป.1-ป.6 และระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ม.ต้น
ชั้น ม.1-ม.3 และ ม.ปลาย แบ่งเป็นประเภทสามัญ ชั้น ม.4-ม.6
และประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.)

    รศ.นพ.กำจร กล่าวว่า นอกจากนี้ยังระบุถึง การศึกษาพิเศษ ว่าหมายถึง
การจัดการศึกษาให้แก่บุคคล
ซึ่งมีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
จนไม่สามารถเรียนได้เช่นคนปกติ
จึงจำเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต่าง ๆ
ในการสอนตามลักษณะความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคลและ การศึกษาสงเคราะห์
หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก
หรืออยู่ในสภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป
เพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
มีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย ทั้งนี้ ให้
รมว.ศธ.โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี(ครม.)
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ทั้งที่เป็นการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์
สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบโรงเรียนเป็นประจำทุกปี

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:48 น.