เช็คด่วนที่นี่!! คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

76

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ที่
1/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(ลงนาม ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559)                    <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

เพิ่มเพื่อน

    บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง                            <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>


ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ