หน้าแรก ครู Tips ดาวน์โหลดด่วนที่นี่!! รวมเอกสารธุรการ ทุกอย่างในชั้นเรียน [มี IDPlan ของครู-ผู้บริหาร-ศน.]

ดาวน์โหลดด่วนที่นี่!! รวมเอกสารธุรการ ทุกอย่างในชั้นเรียน [มี IDPlan ของครู-ผู้บริหาร-ศน.]

ดาวน์โหลดด่วนที่นี่!! รวมเอกสารธุรการ ทุกอย่างในชั้นเรียน [มี IDPlan ของครู-ผู้บริหาร-ศน.]

เอกสารธุรการชั้นเรียน


ทะเบียนคำสั่ง

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 15.78 KB

ทะเบียนการช่วยเหลือนักเรียนในโอกาสต่างๆ

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 13.1 KB

ทะเบียนการเป็นวิทยากร

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 13.1 KB

ทะเบียนการนำนักเรียนแข่งขันในโอกาสต่างๆ

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 14.45 KB

ทะเบียนอุปกรณ์สื่อ

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 14.5 KB

การนำวัสดุเหลือใช้มาจัดทำสื่อการเรียนการสอน

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 13.95 KB

บันทึกการประชุมประจำเดือนของครู

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 17.68 KB

บันทึกการพัฒนาตนเองของครู

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 14.6 KB

บันทึกการร่วมงานกับชุมชน

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 14.97 KB

บันทึกการให้คำปรึกษากับผู้ร่วมงาน

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 15.06 KB

บันทึกพฤติกรรมนักเรียน

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 15.03 KB

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 39.25 KB

บันทึกการช่วยเหลือนักเรียน

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 14.19 KB

แบบวิเคราะห์ผู้เรียน

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 15.51 KB

บันทึกความก้าวหน้าของนักเรียน

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 12.23 KB

ทะเบียนเกียรติบัตร

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 12.48 KB

ทะเบียนโครงการประจำปี

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 12.55 KB

ทะเบียนนักเรียน ก่ง อ่อน

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 13.04 KB

ทะเบียนนักเรียนดีเด่น

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 12.52 KB

เพิ่มเพื่อน

advertisement

ทะเบียนแหล่งเรียนรู้

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 12.18 KB

รวมเอกสารธุรการชั้นเรียนครับ

ZIP Archive

ขนาดไฟล์ 709.32 KB


ต้นแบบเกียรติบัตร

แบบเกียรติบัตร อบรมขยายผล DLIT ระดับโรงเรียน

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 355.19 KB


ID-Plan ครูผู้สอน

เอกสารหมายเลข1

Word Document

ขนาดไฟล์ 164 KB

เอกสารหมายเลข2

Word Document

ขนาดไฟล์ 247 KB

เอกสารหมายเลข3

Word Document

ขนาดไฟล์ 203 KB

เอกสารหมายเลข4

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 15.43 KB

แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง

Word Document

ขนาดไฟล์ 59 KB

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมิน

Word Document

ขนาดไฟล์ 333.5 KB


ID-Plan ผู้บริหาร

เอกสารหมายเลข1

Word Document

ขนาดไฟล์ 136 KB

เอกสารหมายเลข2

Word Document

ขนาดไฟล์ 224 KB

เอกสารหมายเลข3

Word Document

ขนาดไฟล์ 160.5 KB

advertisement

เอกสารหมายเลข4

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 15.43 KB

แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง ผอ.

Word Document

ขนาดไฟล์ 58 KB

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมิน

Word Document

ขนาดไฟล์ 333.5 KB


คู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

สารบัญ

Adobe Acrobat Document

ขนาดไฟล์ 20.6 KB

บทที่ 1 บทนำ

Adobe Acrobat Document

ขนาดไฟล์ 329.31 KB

บทที่ 2 แนวทางการดำเนินงาน

Adobe Acrobat Document

ขนาดไฟล์ 3.57 MB

ภาคผนวก

Adobe Acrobat Document

ขนาดไฟล์ 451.13 KB

คู่มือบริการเวลาเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

Adobe Acrobat Document

ขนาดไฟล์ 1.9 MB


คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา


เล่มที่ ๑

Adobe Acrobat Document

ขนาดไฟล์ 743.31 KB

เล่มที่ ๒

Adobe Acrobat Document

ขนาดไฟล์ 590.38 KB

เล่มที่ ๓

Adobe Acrobat Document

ขนาดไฟล์ 715.66 KB

เล่มที่ ๔

Adobe Acrobat Document

ขนาดไฟล์ 713.9 KB

เล่มที่ ๕

Adobe Acrobat Document

ขนาดไฟล์ 426.57 KB

เล่มที่ ๖

Adobe Acrobat Document

ขนาดไฟล์ 705.68 KB

เล่มที่ ๗

Adobe Acrobat Document

ขนาดไฟล์ 668.26 KB

เล่มที่ ๘

Adobe Acrobat Document

ขนาดไฟล์ 568.51 KB


คู่มือจัดสอบต่างๆ /คู่มือครูจัดกิจกรรมต่างๆ

คู่มือสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๘

Adobe Acrobat Document

ขนาดไฟล์ 1.91 MB


คู่มือครู อบรมพัฒนา ต่างๆ

คู่มืออบรมพัฒนาครูและบุคลากร TEPE Online

Adobe Acrobat Document

ขนาดไฟล์ 1011.72 KB

ID-Plan ศึกษานิเทศก์

ปกหน้า

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 298.57 KB

ปกหลัง

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 214.37 KB

เอกสารหมายเลข1

Word Document

ขนาดไฟล์ 133.5 KB

เอกสารหมายเลข2

Word Document

ขนาดไฟล์ 236.5 KB

เอกสารหมายเลข3

Word Document

ขนาดไฟล์ 154.5 KB

เอกสารหมายเลข4

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 15.43 KB

แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง

Word Document

ขนาดไฟล์ 60.5 KB

แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะ

Word Document

ขนาดไฟล์ 333.5 KB

id1

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 20.52 KB

id2

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 17.6 KB


เอกสารทั่วไป

ร่างการจัดทำปฏิทินการเรียนการสอน 200 วัน

Unkown Document

ขนาดไฟล์ 14.45 KB

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

advertisement