29.9 C
Bangkok
วันจันทร์, กันยายน 20, 2021
spot_img

อบรมออนไลน์ฟรี สพฐ. จัดกิจกรรม 12 สัปดาห์ “ AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ” รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

อบรมออนไลน์ฟรี สพฐ. จัดกิจกรรม 12 สัปดาห์ “ AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ” รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

อบรมออนไลน์ฟรี สพฐ. จัดกิจกรรม 12 สัปดาห์ “ AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ” รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.
อบรมออนไลน์ฟรี สพฐ. จัดกิจกรรม 12 สัปดาห์ “ AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ” รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

อบรมออนไลน์ฟรี สพฐ. จัดกิจกรรม 12 สัปดาห์ “ AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ” รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

สพฐ. เดินหน้ากิจกรรม 12 สัปดาห์ “ AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ” เรียนรู้วิถีใหม่ เต็มใจพัฒนา อาสาเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเพื่อน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรม “12 สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม Active Learning “ AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม มุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์พร้อมทั้งสามารถเลือกพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและความสนใจ เกิดการเรียนรู้เพื่อการอยู่รอด อยู่ร่วมอย่างปลอดภัยและมีความสุข ขับเคลื่อนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทพื้นที่เป็นฐาน รวมถึงการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาบนฐานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองเป้าหมายตามบริบท “AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยว่า “วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม มุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถพัฒนาและใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning เป็นฐานในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและบริบทพื้นที่

โดยกำหนดการดำเนินกิจกรรมสำคัญในการขับเคลื่อนในลักษณะ “12 สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม Active Learning” มีเป้าหมายในการส่งเสริมและร่วมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 349 โรงเรียน นอกจากนั้นยังเป็นการพลิกโฉม (Transform) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท โดยจัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในรูปแบบออนไลน์ ร่วมพัฒนาระหว่าง สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

โดยในวันเปิดตัวโครงการ มีสวนสนุกแห่งการเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้ 5 ห้องด้วยกัน ประกอบด้วย ห้องที่หนึ่ง “ครูขอบอก” ห้องที่สอง “Tips Tricks Tools ห้องที่ 3 “ปั้นครูเป็น Youtuber” ห้องที่สี่ “Fab Lab นวัตกรน้อย” และห้องที่ห้า “ห้องเรียนเชิงบวก” รวมถึงต่อเนื่องแบบเข้มข้นกับกิจกรรมต่างๆอีก 12 สัปดาห์ ในการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ Active Learning รูปแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป”

 

ลงทะเบียนคลิกที่นี่ ลิงก์ที่ 1

ลิงก์สำรอง 2 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศตายุ วาดพิมาย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เรื่อง/ภาพ

Related Articles