เอาจริง! สพฐ.ชงควบโรงเเรียนเล็กรวม 10,971 โรง ปี’59-60 เร่งทำความเข้าใจ ‘พ่อแม่-ชุมชน’

184

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ว่า
ที่ประชุมได้หารือถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ.ที่มีอยู่
15,577 โรง ซึ่ง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.) มีนโยบายให้ สพฐ.เร่งแก้ปัญหาโดยใช้การบริหารจัดการ โดยไม่ยุบเลิก
ทั้งนี้ เมื่อจำแนกกลุ่มโรงเรียนเพื่อการบริหารจัดการ พบว่าแบ่งเป็น 3
กลุ่ม คือ 1.โรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูง 975 โรง สพฐ.จะไม่เข้าไปยุ่ง
2.โรงเรียนที่มีที่ตั้งทางสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นข้อจำกัด ได้แก่
โรงเรียนพื้นที่พิเศษ ห่างไกล พื้นที่สูง หรือเกาะ 336 โรง
และโรงเรียนที่มีระยะห่างจากโรงเรียนใกล้เคียงเกิน 6 กิโลเมตร 3,295 โรง
ซึ่งไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการได้ ดังนั้น ต้องให้คงสภาพอยู่ก่อน และ
3.โรงเรียนทั่วไปที่มีระยะห่างจากโรงเรียนใกล้เคียงไม่เกิน 6 กิโลเมตร
10,971 โรง ซึ่งจะเป็นโรงเรียนที่จะเข้าสู่การบริหารจัดการ

นายการุ
ณกล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานในปี 2559-2560
ที่จะควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 10,971 โรง
โดยจะเร่งบริหารจัดการให้มีครูครบชั้น และมีจำนวนนักเรียนต่อห้องที่เหมาะสม
และให้ทั้ง 2 โรงเรียนบริหารจัดการร่วมกัน ซึ่งดำเนินการได้ 2 แบบ คือ
ควบรวมทั้งโรงเรียน หรืออาจควบรวมบางส่วน ทั้งนี้ เขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียนต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง และชุมชน
ว่าการควบรวมโรงเรียนดังกล่าวเป็นวิธีการบริหารจัดการ
ไม่ใช่การยุบเลิกโรงเรียน เพื่อไม่ให้เกิดแรงต่อต้าน
เพราะหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป
คุณภาพการศึกษาของเด็กก็ยากที่จะได้รับการพัฒนา
จากนี้จะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการ ศธ.เพื่อพิจารณา
หากได้ข้อยุติก็จะส่งต่อให้กับคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.)
เป็นผู้บริหารจัดการตามแนวทางดังกล่าว

เพิ่มเพื่อน

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน