หน้าแรก ครู Tips ดาวน์โหลดที่นี่ โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็ก คำนวณได้พร้อมกันหลายคน

ดาวน์โหลดที่นี่ โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็ก คำนวณได้พร้อมกันหลายคน

ดาวน์โหลดที่นี่ โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็ก คำนวณได้พร้อมกันหลายคน

รายละเอียดโปรแกรม

ได้รับการร้องขอจากหลายครั้งเพื่อให้ช่วยเขียนโปรแกรมเพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับศูนย์เด็กเล็กในการประเมินภาวะโภชนาการให้กับเด็กในศูนย์เด็กเล็ก
อยากให้รู้อายุ เพศ น้ำหนัก ส่วนสูงก็ให้โปรแกรมคำนวณ น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
(Weight for Age) ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (Height for Age) 
น้ำหนักเมื่อเทียบกับส่วนสูง (Weight for Height)
พร้อมทั้งให้คำแนะนำว่าน้ำหนัก ส่วนสูง ตกเกณฑ์จะต้องทำอย่างไร
เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จะสามารถใช้ในการดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กได้
เวลาผ่านไปหลายเดือนไม่ได้ทำให้สักที
เนื่องจากไม่รู้ว่าจะไปหาค่ามาตรฐานจากที่ไหน
ที่จริงเหมือนใกล้เกลือกินด่าง เพราะข้อมูลก็อยู่ที่กรมอนามัย
กรมต้นสังกัดขอผมเอง โดยมีค่ามัธยฐาน และ SD ในทุกช่วงอายุ
ช่วงละเดือนตั้งแต่ 0-18 ปี ในบทนำของคู่มือดังกล่าว
กำหนดว่าจะทำการสำรวจหาค่ามาตรฐานของ น้ำหนัก ส่วนสูงทุก 10 ปี
โดยการสำรวจครั้งหลังสุดเป็นการสำรวจครั้งที่ 3 และได้จัดทำคู่มือในปี 2542
หรือ 12 ปีที่แล้ว ตามคำสั่งกรมอนามัยที่ 2214/2542
เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะจัดทำคู่มือ แนวทางการใช้เกณฑ์อ้างอิง
น้ำหนักส่วนสูง เพื่อประเมินภาวะการเจริญเติบโตของเด็กไทย ลงนามแต่งตั้งโดย
น.พ.วัลลภ ไทยเหนือ อธิบดีกรมอนามัยในขณะนั้น โดยมี พ.ญ.แสงโสม ลีนะวัฒน์ 
ผู้อำนวยการกองโภชนาการ เป็นประธานคณะทำงาน ในขณะนั้น
ผมได้นำค่ามาตรฐานมาพัฒนาเป็นโปรแกรม โดยพัฒนาบน Excel และบน Web
โดยใช้ชื่อโปรแกรมว่า Kotchakorn (กชกร) ผู้สนใจสามารถที่จะ Download
ไปใช้งานได้

เพิ่มเพื่อน

advertisement

ขอบขอบพระคุณ น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ที่สร้างโปรแกรมดีๆแบบนี้

1.Down Load โปรแกรม – Version – Excel

advertisement

ดาวน์โหลดโปรแกรม : Down Load โปรแกรม – Version – Excel
หรือใช้งานโปรแกรม : ประเมินภาวะการเจริญเติบโต – Version – Web

ขอบขอบพระคุณ น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ที่สร้างโปรแกรมดีๆแบบนี้
ที่มา : ระบบเฝ้าระวังกรมอนามัย

advertisement