ผลการประชุม ก.ค.ศ. 5/2559

69

พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) ครั้งที่

5/2559


และการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่
9
มิถุนายน

2559 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ


ว่าที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  โดยสรุป
ดังนี้

เพิ่มเพื่อน
กำหนดแนวปฏิบัติในการประเมิน
เพื่อนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตาม ว 3/2559
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ

รมว.ศึกษาธิการ
กล่าวว่า กรณีที่ กศจ.ใดมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในทุกกลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เหลือเพียงบัญชีเดียว
ซึ่งในบัญชีนั้นมีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีเหลือเพียงรายเดียว 
หรือ กศจ.ใดมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในทุกกลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ที่มีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดเดียวและมีบัญชีเดียว
ให้นำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา ที่มีบัญชีเดียวนั้น
ประกาศเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ. โดยไม่ต้องประเมิน

ให้ยกเลิก
คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ยกเว้นสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ) ตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ ว
16/2558 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว 9/2554
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหลักเกณฑ์ ว 8/2549


ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณากลั่นกรองการย้าย
สอดคล้องกับบริบทการบริหารงานบุคคลของ กศจ.
โดยให้คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) เกี่ยวกับการบรรจุ
การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองการย้าย ก่อนเสนอ
กศจ. พิจารณาต่อไป

กำหนดแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดำเนินการพิจารณาคำร้องขอย้ายในช่วงเปลี่ยนผ่าน


กรณีที่จังหวัดใดได้ดำเนินการกลั่นกรองการย้าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการยกเลิกคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย
และยังไม่ได้นำเสนอ กศจ. พิจารณา ให้ดำเนินการเสนอ กศจ. พิจารณา
แต่ทั้งนี้ กศจ. จะนำผลการพิจารณาการกลั่นกรองการย้าย
มาใช้ประกอบการพิจารณาหรือไม่ก็ได้


อย่างไรก็ตาม


กรณีมีปัญหาข้อขัดข้องหรือเกิดความลักลั่นในการพิจารณาย้ายในภาพรวมของจังหวัด
ให้เป็นดุลยพินิจของ กศจ.
ที่จะพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้
มติของ กศจ. เป็นประการใด ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
ซึ่งการกำหนดแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะทำให้การปฏิบัติงานของ
กศจ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 239/2559 ผลการประชุม ก.ค.ศ. 5/2559